Syftet med denna workshop är att, utifrån ett renskötselsperspektiv, belysa möjligheterna för att genom fördjupad vägledning förbättra samrådspraxisen och säkerställa samebyars inflytande i miljöbedömningar. Workshoppen belyser även de begränsningar som behöver hanteras bl.a. genom förändringar i lagstiftning eller andra åtgärder.

Sami woman with reindeer, Sweden

Bild: Carl-Johan Utsi.

När verksamheter (eller åtgärder) planeras på renskötselns traditionella marker måste staten säkerställa att berörda samebyar har möjlighet till inflytande vid miljöbedömningen. Denna skyldighet bottnar i Sveriges åtagande mot samerna som urfolk och samebyarnas renskötselrätt.

Eftersom Sverige alltjämt saknar en lagstiftad konsultationsordning mellan staten och det samiska folket sker dialogen idag huvudsakligen mellan exploatörer och samebyar genom ”samråd” reglerat i sektorslagstiftning och miljöbalken. Denna samrådspraxis har fått återkommande kritik, exempelvis från internationella organ såsom Europeiska Rådet och FN för att den brister i att ge samebyar verkligt inflytande. Det är även vanligt att samebyar helt väljer bort att delta i samråd eftersom de anses som meningslösa. Det finns alltså akut behov att se över hur dagens praxis kan förbättras.

Naturvårdsverket planerar att arbeta fram en fördjupad vägledning för samråd i samband med miljöbedömningar. Fokus för en del av fördjupningen är hur samebyar kan ges möjligheter till inflytande och hur samisk kunskap kan komma till bättre användning.

Programmet består av både faciliterade gruppdiskussioner och talare från bl.a. Svenska Samernas Riksförbund, Naturvårdsverket, Luleå Tekniska Universitet och Finlands Miljöministerium. Mer information om programmet erhållas efter anmälan.

När: Torsdag den 28 Mars 2019, kl. 9.00-17.00
Var: Scandic Hotel Ariadne, Stockholm

Anmäl dig

Anmäl senast 25 februari 2019. OBS. Antalet av platser är begränsat – anmäl dig så snart som möjligt om du vill vara säker på att få en plats. Vänligen ange eventuella allergier/kost vid anmälan.

Till anmälan

Om workshoppen

Workshoppen anordnas av Naturvårdsverket och forskningsinstitutionerna Stockholm Environment Institute (SEI) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), genom forskningsprojektet ”Omtvistade landskap: Navigering mellan konkurrerande markanvändning och kumulativa effekter” (CO-LAND) finansierad av Naturvårdsverket, och forskningsprojektet ”Urfolks rättigheter och den globala naturresursutvinningen: gruvdriften i Sápmi”, finansierad av Formas.