Projekti eesmärk oli koostada Eesti mereala hea keskkonnaseisundi saavutamiseks merestrateegia raamdirektiivi (MSRD) nõuetele vastav meetmekava ning analüüsida selle kulutõhusust ja sotsiaal-majanduslikku mõju. Uuring on vajalik Eesti riigile merekeskkonda mõjutavate survetegurite ohjamise võimekuse kasvatamiseks. Uuringut rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2009−2014 programmist "Integreeritud mere ja siseveekogude majandamine".

Uuringu tegevused:

  • olemasolevate meetmete hindamine merealale seatud keskkonnasihtide saavutamiseks; mereala keskkonna-probleemide nimistu koostamine;
  • meetmete esialgse nimistu koostamine arvestades olemasolevaid ja rahvusvaheliselt kavandatavaid meetmeid (sh HELCOMi raames planeeritavad ühised elemendid koordineeritud meetmekava koostamiseks Läänemeres, nt regionaalne mereprügi tegevuskava), seejuures järgides MSRD lisas VI loetletud meetmete tüüpe;
  • meetmete maksumuse ja kulu-tõhususe hindamine;
  • meetmete sotsiaal-majanduslik analüüs;
  • meetmekava vastavuse/piisavuse hindamine kehtestatud keskkonnaalaste sihtide saavutamiseks;
  • MSRD nõuetekohase meetmekava kogumaksumuse hindamine ja eelarvevahendite kasutamise jaotusettepaneku koostamine;
  • meetmekava vormistamine ja meetmekava aruandelehtede eeltäitmine.