Foto: Mekdet/Getty Images

Enligt 2020 Production Gap Report planerar länder att öka produktionen av fossila bränslen kommande decennium, trots att forskning visar att världen behöver minska produktionen med 6 procent per år för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C.

Produktionsgapet är fortsatt stort

Production Gap Report, som lanserades för första gången 2019, mäter gapet mellan målen i Parisavtalet och länders planerade produktion av kol, olja och gas. Årets rapport visar att gapet fortsatt är stort. Länder planerar att producera mer än dubbelt så mycket fossila bränslen år 2030 än vad som skulle krävas för att vara i linje med 1,5 gradersmålet.

Årets specialrapport granskar vilka implikationer covid-19 pandemin och regeringars återhämtningspaket för att stimulera ekonomin har för produktionen av kol, olja och gas. Rapporten lanseras vid en potentiell vändpunkt, då pandemin tvingar regeringar till historiskabeslut, samtidigt som stora ekonomier som Kina, Japan och Sydkorea har satt upp nettonollmål för sina utsläpp.

”Årets förödande skogsbränder, översvämningar, torka och andra extrema väderhändelser är en stark påminnelse om varför vi måste lyckas med att lösa klimatkrisen. När vi försöker stimulera våra ekonomier efter covid-19 pandemin kommer investeringar i koldioxidsnål energi och infrastruktur vara fördelaktigt  för jobb, ekonomier, hälsa och ren luft”, säger Inger Andersen, vd för FN:s miljöprogram, UNEP. ”Regeringar måste ta tillvara på detta tillfälle och ställa om sina ekonomier och energisystem från fossila bränslen och säkra en återhämtning mot en mer rättvis, hållbar och motståndskraftig framtid.”

Stockholm Environment Insitute, the International Institute for Sustainable Development, the Overseas Development Institute, E3G, och FN:s miljöprogram står bakom rapporten. Dussintals forskare från olika universitet och forskningsorganisationer har bidragit till analys och granskning av rapporten.

Konkreta steg för en rättvis omställning

”Regeringars återhämtningspaket är helt avgörande för att vi ska ha en chans att klara åtaganden i Parisavtalet. Under året har vi sett flera positiva signaler där länder satt upp nettonoll mål för sina utsläpp. Men om de samtidigt främjar produktionen av kol, olja och gas riskerar vi att låsas in i ett än djupare fossilt beroende. Rapporten visar hur viktigt det är att granska länders produktionsplaner och behovet av ökad transparens. Klimatpolitiken och energipolitiken måste gå hand i hand, ” säger Måns Nilsson vd för SEI.

”Forskningsresultaten visar med all tydlighet att vi går allvarliga klimatförändringar till mötes om länder fortsätter att producera fossila bränslen i nuvarande takt. För att inte tala om deras planerade ökningar”, säger Michael Lazarus, en av huvudförfattarna till rapporten och chef för SEI US. ”Resultaten är lika tydliga när det kommer till lösningarna. Regeringars policys ska minska såväl efterfrågan som tillgången på fossila bränslen och stödja samhällen som i nuläget är beroende av dem. Denna rapport erbjuder konkreta åtgärder som regeringar kan vidta i dag för en rättvis och jämlik omställning, bort från fossila bränslen.”

Rapportens huvudslutsatser omfattar:

  • För att hålla kursen mot 1.5 °C behöver världen minska produktionen av fossila bränslen med omkring 6 procent per år mellan 2020 och 2030. Men länder planerar nu och projekterar för en årlig ökning med 2 procent. Med den produktionstakten skulle det innebära att vi år 2030 producerar dubbelt så mycket fossila bränslen, jämfört med vad som krävs för att klara 1,5 °C-målet.
  • Covid-19 pandemin, och länders nedstängningar för att bromsa spridningen av viruset, har inneburit en kortsiktig minskning av kol-, olje- och gasproduktionen 2020. Men planerna som fanns innan covid-19 pademin och stimulanspaketen för att sätta igång ekonomier efter pandemin, pekar på ett fortsatt ökat produktionsgap, vilket riskerar att leda till allvarliga effekter av klimatförändringar.
  • Hittills har G20-länderna utlovat över 230 miljarder USD i covid-19 åtgärder till branscher som är ansvariga för produktion av fossila bränslen och konsumtion, vilket är betydligt mer än till förnybar energi (omkring USD 150 miljarder). För att nå klimatmålen måste beslutsfattare vända denna trend.

“Den dramatiskt förändrade efterfrågan, pådriven av pandemin, samt de fallande oljepriserna har återigen visat sårbarheten hos många fossilberoende regioner och samhällen. Den enda vägen ur denna fälla är en diversifiering av dessa ekonomier. Dessvärre har vi 2020 sett flera länder satsa än mer på fossila bränslen och därmed förstärka denna sårbarhet,” säger Ivetta Gerasimchuk, en av huvudförfattarna till rapporten på IISD. ”Regeringar skulle istället satsa på återhämtningspaket som ökar diversifieringen och som stärker en övergång till ren energi. Det skulle lägga grunden för en mycket hållbarare ekonomisk utveckling samt ge bättre jobbutsikter. Det kan vara ett av de svåraste åtaganden under detta århundrade, men det är nödvändigt och det är genomförbart.”

Resursstarka länder kan leda omställningen

Rapporten undersöker också hur en rättvis omställning kan ske. Den snabbaste omställningen kan göras i länder som har finansiell och institutionell kapacitet och som är mindre beroende av produktionen av fossila bränslen. Några av de största producenterna av fossila bränslen som kan räknas hit – Australien, Kanada och USA – återfinns dock bland dem som planerar att expandera utbudet av fossila bränslen.

Foto: Jung Getty/Getty Images

Länder som är starkt beroende av fossila bränslen och har begränsad kapacitet kommer att behöva internationellt stöd för att genomföra en rättvis omställning. Rapporten utforskar hur detta samarbete kan fördjupas.

”Att minska produktionen av fossila bränslen i den takt som är i linje med målen i Parisavtalet, kräver både internationellt samarbete och stöd”, säger forskaren Cleo Verkuijl vid SEI, en av huvudförfattarna till rapporten. ”När länder kommunicerar mer ambitiösa klimatåtaganden inför klimattoppmötet i Glasgow har de möjlighet att inkludera mål och åtgärder som minskar produktionen av fossila bränslen.”

Rapporten presenterar sex förändringsområden och förser länders beslutsfattare med alternativ för hur deras investeringar för återhämtningen efter covid-19  kan bidra till att minska produktionen. De kan bland annat minska stödet till fossila bränslen, introducera restriktioner för produktion, säkra stimulanspaket till gröna investeringar, samt villkora alla eventuella stödpaket som främjar fossila bränslen så att verksamheten på lång sikt är i linje med klimatmålen.

“Den här rapporten visar bortom allt tvivel att produktionen och användandet av kol, olja och gas behöver minska snabbt om vi ska klara målen om klimatförändringarna i Parisavtalet. Det är nödvändigt för att trygga såväl en klimatsäker framtid och starka, hållbara ekonomier för alla länder, även dem som berörs mest av en omställning från brunt till grönt. Regeringar måste arbeta för att diversifiera sina ekonomier och stödja arbetare, och se till att återhämtningspaketen efter covid-19 inte låser in oss i ett fossilberoende utan att vi istället delar vinsterna med en grön hållbar återhämtning. Vi kan och måste återhämta bättre tillsammans.”

— FN:s generalsekreterare António Guterre

“COVID-19 har skakat om energimarknader, om vi tar detta tillfälle i akt kan vi få saker att hända. Men trots att vissa länder visar ledarskap genom att lyfta subventioner på fossila bränslen och begränsa ny prospektering och utvinning, behöver vi se mycket mer för att stänga gapet mellan produktionen av fossila bränslen och klimatåtaganden i Parisavtalet. Genom att arbeta tillsammans kan regeringar, företag och investerare skapa en ordnad omställning av fossilindustrin för att minska avbrott och säkerställa en rättvis omställning för arbetare och samhällen. ”

— Mary Robinson, Irlands f d president och ordförande för the Elder.

“Vetenskapen är tydlig, för att klara klimatmålen måste produktionen av fossila bränslen minska. Detta måste ske på ett ordnat, rättvist och globalt jämlikt sett. Regeringar måste inleda dialoger med arbetare och deras fackförbund, med berörda lokalsamhällen för att genomföra rättvisa omställningsplaner som minskar ogynsamma effekter och maximerar fördelarna av en ren energiomställning. ”

— Ayuba Wabba, Generaldirketör för the International Trade Union Confederation