Skip navigation
Feature

see in English

Ressursitõhusus pakub ettevõtetele konkurentsieelise

Published on 2 March 2017

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn) asub koostöös Keskkonnaministeeriumiga rahvusvahelise projekti ENHANCE raames edendama Euroopa Liidu keskkonnajuhtimissüsteemi (EMAS) ja ringmajanduse põhimõtteid.

„Keskkonnajuhtimissüsteem loob raamistiku ettevõtete ja organisatsioonide ressursitõhusale ja keskkonnasäästlikule tegevusele. See on vältimatu eeldus konkurentsieelise saavutamiseks tänapäeva kiiresti muutuvas ärimaailmas,“ kommenteeris SEI Tallinna programmijuht Harri Moora.

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) on keskkonnajuhtimis- ja auditeerimisskeem, mis on mõeldud organisatsioonide keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamiseks, parandamiseks ning avalikkusele ja teistele huvitatud isikutele asjakohase teabe andmiseks. Hetkel on Euroopas enam kui 4500 EMAS registreeringuga asutust. Samas on tänaseks Eestisse jäänud ainult kuus EMAS organisatsiooni (Keskkonnaamet, Keskkonnaministeerium, AS Tallinna Vesi, Eesti Energia AS Iru Elektrijaam, Põllumajandusamet ja Tallinna Keskkonnaamet), nendest vaid kaks on ettevõtted.

„Ettevõtete motivatsioon EMAS keskkonnajuhtimissüsteemi rakendada on väike. Seega on vaja EMAS skeemi rakendamist edendada ja täiendavalt motiveerida. Võttes arvesse teiste riikide kogemusi aitaks EMAS skeemi laiemale rakendamisele kaasa järjepidev riiklik toetamine ja motiveerimine läbi erinevate stiimulite. Oluline on ka ringmajanduse ja ressursi- ning energiatõhususe teemade integreerime EMASi rakendamisse,“ mainis Moora.

„Vabal tahtel enda keskkonnamõju süsteemselt hindavad ning suutlikkust tõstvad organisatsioonid annavad riigile võimaluse suunata ressursse sinna, kus king kõige enam pigistab. Seetõttu on iga projekt, mis aitab kaasa keskkonnajuhtimissüsteemide laialdasemale kasutusele võtmisele, äärmiselt vajalik,“ kommenteeris Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna juhataja Kaupo Heinma. „EMAS määruse eeliseks on kohustus igal aastal esitada avalikkusele keskkonnategevusest ülevaadet kajastav aruanne. Oma tegevusega kaasneva keskkonnamõju jagamine avalikkusele peaks olema iga vastutustundliku organisatsiooni lahutamatu osa,“ nentis Heinma.

Et aidata kaasa ettevõtete ressursitõhususe tõusule läbi EMAS keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamise ning toetada avalikku sektorit EMAS skeemi edendamisel, on ellu kutsutud rahvusvaheline projekt ENHANCE. Neli aastat kestva Interreg’i programmi rahastatud projekti jooksul kogutakse parimaid praktikaid, näiteid ja kogemusi projekti liikmesriikide valitsusasutustest, kus EMAS süsteem on edukalt rakendunud nagu Austria, Itaalia ja Hispaania. Neid teadmis jagatakse omakorda ning levitatakse ringmajanduse põhimõtteid nö uutes liikmesriikides nagu Tšehhi ja Eesti, kus see teema vajab arendamist.

Projekti tegevused aitavad kaasa ka ringmajanduse arendamisele, mis on hetkel üks Euroopa Liidu olulisemaid keskkonnapoliitika eesmärke.

ENHANCE projekti tegevusi ja eesmärke tutvustatakse täpsemalt 6. märtsil Keskkonnaministeeriumis toimuval seminaril. Päevakava ja registreerimine kuni 2. märtsini siin.

Loe lisa: http://www.interregeurope.eu/ENHANCE/

http://seit.ee/et/projektid/projektide-andmebaas?project_id=344

 

Foto: Johan Viirok, Iru elektrijaama korsten seestpoolt

 

Lisainfo:

Harri Moora, programmijuht, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn)

6276 108

[email protected]

Design and development by Soapbox.