Juhend elurikka linna planeerimiseks“ annab nõu planeerijale, arendajale, keskkonnamõju hindajale, linnakodanikule ja kõikidele teistele planeerimismenetluse osalistele, kuidas arvestada elustikuga planeeringuala menetluse erinevates etappides ja vältida elurikkuse vähenemist arendusprojektide käigus.

Juhendis kirjeldatakse, kuidas hinnata planeeringuala tähtsust tolmeldajatele, kahepaiksetele, roomajatele, nahkhiirtele ja lindudele, kes alal kõige sagedamini esinevad ning tuuakse välja põhimeetmed nende elupaikade rikastamiseks, säilitamiseks ja asendamiseks ning mõjude leevendamiseks.

Samuti kirjeldatakse tehiskooslusi (haljaskatused, vertikaalhaljastus, lillemurud, jätkusuutlikud sademeveesüsteemid), mille rajamist linnakeskkonda tuleb igati soosida.

Uudse teemana tutvustatakse juhendis planeeringu rohefaktori kontseptsiooni, mis on mitmetes linnades tõestanud oma väärtust planeeringualade elurikkuse tõstmisel.

Juhend on abiks ennekõike kavandamisjärgus olevate planeeringute elurikkamaks muutmiseks, kuid siit saab nõuandeid ka olemasolevate hoonestatud alade elurikkuse väärtuse hindamiseks ja suurendamiseks.

Juhendi koostamist toetasid Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Tallinna keskkonnaamet projekti “E-trükise Elurikka linna planeerimine. Juhend planeerijale koostamine ja väljaandmine” raames.