Eesmärk: 

Projekti üldeesmärk oli aidata kaasa veekogude elurikkuse vähenemise ja ökosüsteemide kahjustamise peatamisele Euroopa Liidus, toetades ökosüsteemide ja nende teenuste säilimist ja taastamist Eestis.

Eesmärgi täitmiseks:

– töötati välja mere ja siseveekogude ökosüsteemiteenuste määramise ja kaardistamise metoodikad,

– koostati keskkonnaindikaatorite nimekiri ökosüsteemiteenuste seireks,

– leiti valitud veekogude ökosüsteemiteenuste väärtused,

– koostati soovitused kaudsete hindamismetoodikate rakendamiseks veekogude ökosüsteemiteenuste väärtuse leidmisel.

Neile eeltöödele tuginedes saab edasi liikuda elurikkuse kaitse strateegiliste eesmärkide elluviimisele.

 

Ökosüsteemiteenused

Ökosüsteemi teenus on loodusliku või poolloodusliku ökosüsteemi poolt ühiskonnale pakutud kaup ja/või teenus.

Ökosüsteemiteenuste kontseptsioon on sotsiaal-majanduslik konstruktsioon, mis vaatleb looduslikke ja poollooduslikke ökosüsteeme kui kaupade ja teenuste pakkujaid ühiskonnale.

Ökosüsteemiteenusteks nimetataksegi niisuguseid kaupu ja teenuseid, mida ökosüsteem pakub ühiskonnale ja mis rahuldavad inimeste vajadusi otseselt või kaudselt ning toetavad inimkonna elu Maal. Näiteks varustab järve ökosüsteem ühiskonda toiduga (kala, veetaimed jne), reguleerib vee kvaliteeti (puhastab järve sattunud reovett kuni ületatakse järve isepuhastusvõime), pakub liigilist mitmekesisust (veetaimede ja -loomade liigirikkus ja liikide areng) ning puhkamisvõimalusi.

Ökosüsteemiteenuste kadumine toob kaasa suuri kulutusi alternatiivtegevustele (nt heitgaaside süsiniku sidumine, üleujutuste ohjamine, puhta vee ja õhu tagamine tehniliste vahendite ja tehnoloogiliste võtetega). Ehkki tänapäeval moodustavad kultuur ja tehnoloogia inimese ja keskkonnamuutuste vahele puhvri, on inimkond siiski sõltuv ökosüsteemiteenuste kättesaadavusest.