Mistra-SWECIA vidareutvecklar formerna för att kommunicera nya kunskaper om klimatförändring och klimatanpassning till svenska skogsintressenter.

Kunskap om klimatrelaterade risker är väsentlig för de beslut som fattas om skogsskötsel och återplantering. Under Mistra-SWECIA:s första programfas utarbetades en tvärvetenskaplig forskningsmetod med vetenskapligt baserade gruppintervjuer med skogsägare och yrkesverksamma inom skogssektorn. Metoden förenar samhällsvetenskaplig forskning om klimatanpassning som en process, med naturvetenskaplig forskning om klimatförändring och dess förväntade effekter på svenskt skogsbruk. Klimatrelaterade risker presenteras i form av klimatscenarier samt modellering av ekosystemtjänster och vegetation.

Den tvärvetenskapliga forskningsmetoden ökar integrationen av perspektiv från olika forskningsområden och bidrar till en så heltäckande bild som möjligt av förväntad klimatförändring, dess inverkan på skogen och konsekvenser i form av anpassningsbehov och åtgärder. Ett centralt syfte är att genom en vetenskapligt informerad deltagandeprocess dra lärdomar om vilken roll vetenskaplig kunskap har, samt hur och till vem den behöver kommuniceras. Det förväntas bidra till ett ändamålsenligt planerings- och beslutsunderlag för svenska skogsintressenter. På lite längre sikt kan erfarenheterna bidra till bättre former för att kommunicera forskningsresultat för att öka beredskapen inför klimatförändringar inom skogsbruket.

Detta kapitel är en del av Mistra-Swecia Årsrapport 2013.

The authors acknowledge the financial support of the Swedish Foundation for Environmental Research (Mistra) through the Swedish Research Programme on Climate, Impacts and Adaptation (Mistra-SWECIA) Programme.