Skip navigation
SEI report

Den svenska bioekonomin: definitioner, nulägesanalys och möjliga framtider

Karl Hallding, Olle Olsson / Published on 1 July 2016
Citation

Skånberg, K., O. Olsson, K. Hallding (2016). Den svenska bioekonomin: definitioner, nulägesanalys och möjliga framtider. SEI Project Report 2016-02.

DOI

Den första delen av denna rapport fokuserar på bioekonomi som begrepp och hur det kan kvantifieras. I den andra delen av rapporten analyseras, med hjälp av explorativa scenarier, möjliga f fokuserar på bioekonomi som begrepp och hur det kan kvantifieras. I den andra delen av rapporten analyseras, med hjälp av explorativa scenarier, möjliga framtida utvecklingar av den svenska bioekonomin.

Begreppet bioekonomi har blivit alltmer framträdande i samhällsdebatten under senare år, trots att det ännu inte etablerats någon bred konsensus kring hur begreppet ska definieras. I denna rapport definierar vi bioekonomi som den del av näringslivet som baseras på biomassaresurser.

Vi finner att den svenska bioekonomin i dagsläget har ett förädlingsvärde motsvarande drygt 5% av BNP samt står för ca 16% av varuexporten, dock avhängigt av hur bred definitionen görs. Under senare år har det gjorts ett antal andra ansatser att uppskatta bioekonomins omfattning i olika länder.

Problematiskt är att studierna tenderar att ha olika definitioner av vilka sektorer som ingår i bioekonomin. En tydlig och konsekvent definition av vad som ingår i begreppet bioekonomi bör tas fram på EU-nivå, då detta är nödvändigt för att kunna följa sektorns framtida utveckling.

Fyra olika omvärldsscenarier, som tidigare tagits fram i ett samarbete mellan SEI, Jernkontoret och svensk stålindustri, har vidareutvecklats och specificerats till att fokusera på risker, möjligheter och potentiella framgångsstrategier för den svenska bioekonomin givet olika omvärldsförutsättningar.

 

Ladda ner rapporten (PDF, 3.52MB)

SEI authors

Design and development by Soapbox.