Pappret har tagits fram inom ramen för regeringens vetenskapliga råd för hållbar utveckling (VRHU) i syfte att inleda en diskussion kring på vilka sätt forskningen kan behöva komma in i genomförandet av 2030 Agendan både i ett svenskt och internationellt perspektiv. Pappret går igenom ett antal forskningsstrategiska aspekter av 2030 Agendan, på vilka sätt forskningen kan bidra, och vilka implikationer detta medför för forskningens organisering, processer och fokus. Aktörssamverkan, integration, internationalisering, och omställning är några av de aspekter som diskuteras.

Ladda ner diskussionspapper (PDF: 590kb)

Det Vetenskapliga Rådet för Hållbar Utveckling har skapats för att vara en arena för dialog mellan regeringen och vetenskapssamhället och för att bidra till att politiken för miljö och hållbar utveckling ges en systemsyn med så god vetenskaplig bas som möjligt. Rådet ska lyfta fram vetenskapligt underlag och bidra till långsiktigt och tvärsektoriellt tänkande. Läs mer om rådet»