Efter en sammanfattande analys av enkätsvaren har Stockholm Environment Institute formulerat tre rekommendationer för hur länsstyrelsernas arbete med hållbar konsumtion kan stärkas. Rekommendationerna riktar sig till beslutsfattare på regional och lokal nivå och sammanfattas i detta policy brief.

Resultat av enkätundersökning bland Sveriges länsstyrelser

Sammantaget visar enkätresultaten att de länsstyrelser som besvarade enkäten arbetar aktivt med hållbar konsumtion, men att de efterfrågar mer politiskt stöd och mer resurser av olika slag (finansiella, samverkan, administrativt etc.) för att kunna vidareutveckla arbetet med hållbar konsumtion.

Det är tydligt att flera av respondenterna anser att länsstyrelsen skulle kunna fungera som regional samordnare för arbetet hållbar konsumtion om de bara fick ett tydligt uppdrag och tillräckliga resurser.

Traditional red houses in Sweden