Säästva linna liikuvuse arengukava (LILIA) eesmärgikson luua jätkusuutlik linnatranspordi süsteem, mis:

  • Tagab kõigile juurdepääsu töökohtadele ja teenustele;
  • Parandab ohutust ja turvalisust;
  • Vähendab saastet, kasvuhoonegaaside heidet ja
    energia tarbimist;
  • Suurendab kauba- ja reisijateveo tõhusust ja
    tasuvust;
  • Suurendab linnakeskkonna atraktiivust ja kvaliteeti.

Säästva linna liikuvuse kava poolt sätestatud meetmed ja abinõud peaksid katma kõiki transpordiliike ja liikumisviise, mis on linnas esindatud: era- kui ka ühistransporti, kauba- ja reisijatevedusid, motoriseeritud ja motoriseerimata transpordivahendeid nii liikuvas kui parkivas olekus.