Rahvusvahelise projekti „Regionaalne panus Euroopa taaskasutuskogukonda – R4R” raames viidi Tallinna Keskkonnaameti tellimusel 2014. aasta esimeses pooles läbi Tallinna linnas tekkivate olmejäätmete taaskasutamise tõhustamise uuring parimate praktikate näitel.

Uuringu eesmärk oli analüüsida Tallinna linna olmejäätmete käitlussüsteemi toimimist ning anda soovitusi sobivaima ja optimaalse süsteemi loomiseks, mis aitaks parandada kodumajapidamistes tekkivate olmejäätmete liigiti kogumist ja taaskasutamist. Uuringus lähtuti teiste R4R projektipartnerite kogemustest ja headest tavadest.

Euroopa Liidu riikide kogemus näitab, et jäätmehierarhia põhimõtete rakendamine, sh jäätmetekke vältimist ja taaskasutamist toetava jäätmekäitlussüsteemi rajamine sõltub otseselt omavalitsuste panusest ja võimest ning ka riigi õigusregulatsioonidega kehtestatud võimalustest kohalikul tasandil jäätmehooldust korraldada. Eesti omavalitsustel on üheks võimaluseks olmejäätmete käitlussüsteemi arendamisel toetuda Euroopa edukamate omavalitsuste kogemusele ja praktikale. Uurimistöö viis läbi Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus.