Skip navigation
SEI report

Utmaningar och möjligheter i kommunernas arbete med hållbar konsumtion

Ett mer omfattande politiskt engagemang på lokal nivå är avgörande för kraftigt minskade utsläpp från konsumtion. Den här rapporten presenterar resultat från en enkätstudie som visar att närmare 80 procent av tjänstepersonerna på Sveriges kommuner efterfrågar ett starkare politiskt stöd för att kunna avancera arbetet med hållbar konsumtion. 119 av Sveriges kommuner svarade på enkäten.

Katarina Axelsson, Karin André, Elena Dawkins / Published on 6 December 2019
Download  Hämta PDF / PDF / 809 KB
Citation

Axelsson, K., André, K. and Dawkins, E. (2019). Utmaningar och möjligheter i kommunernas arbete med hållbar konsumtion - Resultat från en nationell enkätstudie. SEI Report. Stockholm Environment Institute, Stockholm.

Inom ramen för forskningsprojektet Drivkrafter för hållbar konsumtion (Unlock) har Stockholm Environment Institute undersökt kommunernas arbete med hållbar konsumtion. En omfattande enkätstudie bland Sveriges kommuner genomfördes under 2018. Syftet med enkäten var att bättre förstå hur Sveriges kommuner arbetar med hållbar konsumtion, vilka utmaningar och behov de har identifierat i detta arbete samt vad som utgör viktiga drivkrafter i deras arbete. Enkäten vände sig till kommunala tjänstepersoner med ansvar för miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor och besvarades av 119 av Sveriges 290 kommuner.

Enkätens resultat visar att en majoritet av de svarande kommunerna uppger att de i någon utsträckning arbetar med hållbar konsumtion i den egna verksamheten, medan endast omkring 30 procent av kommunerna arbetar för att främja hållbar konsumtion bland hushållen. En mindre andel arbetar för att främja hållbar konsumtion bland företag och organisationer. Mot bakgrund av dessa resultat lyfter rapporten fram följande rekommendationer.

Rekommendationer

  • Kommunerna bör etablera systematiska uppföljningar och analyser av samtliga inköp och investeringar

Kommunerna bör etablera systematiska uppföljningar och analyser av samtliga inköp och investeringar för att sedan, i nästa steg, kunna beräkna den totala miljö- och klimatbelastningen.

  • De lokala politikerna behöver prioritera upp arbetet med hållbar konsumtion och öka sin förståelse för kommunernas möjligheter att bidra till en hållbar samhällsutveckling

En majoritet av de tjänstepersoner (79 procent av kommunerna) som besvarat enkäten anger att politiskt stöd är det de har störst behov av. De lokala politikerna behöver prioritera upp arbetet med hållbar konsumtion och stärka sin förståelse för vad hållbar samhällsutveckling innebär. Detta är grundläggande för att Sveriges långsiktiga ambitioner på miljöområdet ska kunna nås.

  • Regeringen bör ge länsstyrelsen ett tydligt uppdrag att koordinera kommunernas arbete med hållbar konsumtion för att möjliggöra effektivare kunskapsutbyten och samordningsvinster

Regeringen bör undersöka möjligheten att ge länsstyrelsen ett tydligt uppdrag att samordna och stödja kommunernas arbete med hållbar konsumtion samt fungera som en länk mellan nationell och lokal nivå. Det skulle stärka kommunernas arbete med hållbar konsumtion och takten i omställningen öka.

Enkätens samlade resultat kommer att bidra till vidare forskningsstudier om vilka utmaningar, möjligheter och behov som finns på lokal nivå för att främja en hållbar samhällsutveckling, i linje med till exempel Parisavtalet och Sveriges långsiktiga miljö- och klimatmål. Resultatet kommer även att användas för att komplettera de två fallstudier på lokal nivå (Lund och Upplands Väsby) som SEI genomför parallellt inom ramen för Unlock.

Download

Hämta PDF / PDF / 809 KB

SEI authors

Katarina Axelsson
Katarina Axelsson

Senior Policy Fellow

SEI Headquarters

Karin André
Karin André

Team Leader: Cities, Communities and Consumption; Senior Research Fellow

SEI Headquarters

Related centres
SEI Headquarters
Regions
Sweden

Design and development by Soapbox.