Tänapäeva konkurentsitihedas ja kiiresti muutuvas maailmas on ettevõtted mõistnud, et ressursside tõhus kasutamine võib anda neile olulise konkurentsieelise, samuti luua head võimalused uute turgude hõivamiseks ning materjalikuludelt kokku hoidmiseks.

Paljud uuringud on välja toonud, et Euroopa keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteem EMAS (EcoManagement and Audit Scheme) ja keskkonnajuhtimissüsteemid laiemalt on tõhus vahend ressursitõhususe ja keskkonna-alase tegevuse parandamiseks.

Interreg Europe projekt ENHANCE(EMAS as a Nest to Nurture the Circular Economy) on ellu kutsutud selleks, et toetada avalikku sektorit EMAS rakendamise suurendamisel. Antud projektiga luuakse avalikule sektorile (eelkõige Keskkonnaministeerium, Keskkonnaagentuur ja teised huvirühmad) võimalused jagada, vahetada ja saada praktilisi kogemusi rahvusvahelisel tasandil EMAS süsteemi edukamaks rakendamiseks ning ringmajanduse põhimõtete levitamiseks Eestis. Projekti üleüldine siht on arendada riiklikke poliitikameetmeid, mis aitavad kaasa ettevõtete ressursitõhususe tõusule läbi EMAS määruse kohase keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamise.

ENHANCE projekti esimeses etapis (2017-2018) on plaanis koguda ja analüüsida parimaid praktikaid EMAS rakendamisel projekti partnermaades, mis aitaksid EMAS-i laiemale rakendamisele teed rajada. Samuti vahetada EMAS süsteemi rakendamise kogemusi partnerriikide seas. Kogutud head näited ja parimad praktikad kogutakse loodavasse EMAS Joint Database’i. Seejärel koostatakse partnerriikides tegevusplaan (Towards EMAS Action Plan), mis sisaldab meetmeid nii halduskoormuse vähendamiseks kui ka rahaliste stiimulite jaoks, et suurendada EMAS juurutamist.

Projekti teises etapis (2019-2020) toimub loodud tegevusplaani rakendamine, jälgimine ning kokkuvõtete tegemine.

ENHANCE projektipartnerid: Ministry of Territory and Sustainability, Government of Catalonia (juhtpartner, Hispaania), Andalusian Institute of Technology (Hispaania), Sant´ Anna School of Advanced Studies (Itaalia), Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management (Austria), Stockholm Environment Institute Tallinn Centre, Czech Environmental Information Agency (Tsehhi).

ENHANCE projekti tutvustav seminar toimub 6. märtsil 2017 Tallinnas (Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis, Narva mnt 7a):

 

Päevakava

12.40 – 13.10 ENHANCE projekti tutvustus. Harri Moora, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn)

13.10 – 13.40 EMAS määruse edendamiseks kasutatavate toetusmeetmete analüüsimine. Evelin Piirsalu, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn)

13.40 –14.15 EMAS määrus ning selle rakendamise peamised kitsaskohad. Andres Martma, AS Metrosert

14.15 – 15.00 Keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamise kitsaskohad. Andro Kivistik, Bureau Veritas Eesti OÜ ja Andres Kalda, DNV GL Eesti

15.00 – 15.30 Arutelu ja sirutuspaus

15.30– 16.00    Energiajuhtimissüsteemi  standardi  ülevaade  ja  selle  erinevus  võrreldes  teiste  juhtimissüsteemidega. Andro Kivistik, Bureau Veritas Estonia OÜ

16.00 – 17.00 „Kuidas      teostada      tasuvaid      investeeringuid      energia-      ja      ressursitõhusatesse tehnoloogiatesse?“ Mart Moora, CoreGrow OÜ

Seminarile registreerumise tähtaeg on 2. märts 2016 või kuni kohti jätkub. Registreerumiseks palun saata kiri maarja.joe@seit.ee. Kohtade arv on piiratud!

 

Loe lisa:

http://www.interregeurope.eu/enhance