Skip navigation
Project

see in English

ENHANCE – EMAS ja ringmajandus

Tulenevalt Euroopa Liidu eesmärkidest ringmajanduse ja ressursitõhususe valdkonnas on ellu kutsutud ENHANCE projekt, mille eesmärk on toetada avalikku sektorit EMASi rakendamise suurendamisel.

Active project

2017–2022

Project contact

Harri Moora / harri.moora@sei.org

ENHANCE (EMAS as a Nest to Nurture the Circular Economy)

Tänapäeva konkurentsitihedas ja kiiresti muutuvas maailmas on ettevõtted mõistnud, et ressursside tõhus kasutamine võib anda olulise konkurentsieelise. Samas võib see anda ka hea võimaluse uute turgude hõivamiseks ning hoida kokku materjalikuludelt. Euroopa komisjoni üks olulisemaid keskkonnapoliitika eesmärke on arendada ringmajandust (EMAS Awards 2017 peateema on ringmajandus Euroopas).

Paljud uuringud on välja toonud, et EMAS (EcoManagement and Audit Scheme) süsteem on tõhus vahend keskkonnategevuse parandamiseks. EMASi määruse kohase keskkonnajuhtimissüsteemi (KKJS) juurutamine aitab ettevõtetel süsteemsemalt järgida ka ringmajanduse põhimõtteid ning neid oma tegevuses rakendada. Ringmajanduse põhimõtete kohaselt saaksid ettevõtted arendada meetodeid, mis aitavad paremini kasutada ressursse tootmisel, toote kasutamise ja kasutuselt kõrvaldamise etappides.

Hetkel on Euroopas enam kui 4500 organisatsiooni, millel on EMASi registreering (Eestis on 2017. aasta seisuga kuus EMASi keskkonnajuhtimissüsteemi rakendanud organisatsiooni). Hästi töötab see süsteem Austrias, Saksamaal, Itaalias, Hispaanias, samas kui paljudes teistes ELi liikmesriikides vajab EMAS-süsteemi edukas rakendamine rohkem toetust ning teadvustamist.

EMASi registreeritud organisatsioonid on peamiste kitsaskohtadena toonud välja järgmised aspektid:

–          nii turg kui ka avalik sektor ei tunne ja tunnusta EMASi määruse kohast KKJS-i,

–          avalik sektor ei taga piisavat tehnilist tuge ja väliseid stiimuleid EMAS-süsteemi rakendamiseks,

–          EMAS-süsteemi rakendamisel on kõrgemad kulud.

EMASi registreeritud organisatsioonide ettepanekud avalikule sektorile süsteemi populariseerimiseks on:

–          suurendada tehnilist ja praktilist tuge EMASi rakendamisel,

–          suurendada riiklikke toetusmeetmeid ning vähendada halduskoormust.

ENHANCE projektist

Tulenevalt eelnevalt välja toodud olukorrast ja probleemist ning ELi eesmärkidest ringmajanduse ja ressursitõhususe valdkonnas on ellu kutsutud ENHANCE projekt, mille eesmärk on toetada avalikku sektorit EMASi rakendamise suurendamisel. Projektiga luuakse avalikule sektorile (eelkõige Keskkonnaministeerium, Keskkonnaagentuur ja teised huvirühmad) võimalused jagada, vahetada ja saada praktilisi kogemusi rahvusvahelisel tasandil EMAS-süsteemi edukamaks rakendamiseks ning ringmajanduse põhimõtete levitamiseks Eestis. Projekti üldine siht on arendada riiklikke poliitikameetmeid, mis aitavad kaasa ettevõtete ressursitõhususe tõusule läbi EMASi määruse kohase keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamise.

ENHANCE projekti peamised tegevused esimeses etapis (01/2017-12/2018):

–          Parimate praktikate kogumine ja analüüs. Eesmärk on määratleda, koguda, analüüsida ja hinnata kõige innovaatilisemad kogemused ja praktika avaliku sektori tasandil projekti partnermaades, mis aitaksid EMASi laiemale rakendamisele teed rajada. Selles etapis on kaasatud avalik sektor (Keskkonnaministeerium, Keskkonnaagentuur ja teised ministeeriumid) ja teised huvirühmad (erialaliidud jt).

–          Kogemuste vahetamine. Korraldatakse temaatilisi tööseminare EMASi määruse rakendamise kogemuste jagamiseks. Esitletakse ja analüüsitakse kogutud näiteid. Iga partner jagab oma riigi kogemusi kolleegidele, tuues välja võimalusi, kuidas teised riigid saaksid seda kasutada jne. Seejärel uuritakse võimalusi, millised kogutud parimad näited võiksid olla rakendatavad igas partnerriigis. Sellised praktilised töötoad võimaldavad avaliku sektori töötajatel jagada kogemusi.

–          EMAS Joint Database. Kogutud head näited ja praktikad EMASi määruse rakendamise kohta koondatakse ühtsesse EMAS andmebaasi (EMAS Joint Database)

–          Towards EMAS Action Plan. Igas riigis koostatakse tegevusplaan, mis sisaldab meetmeid nii halduskoormuse vähendamiseks kui ka rahaliste stiimulite jaoks, eesmärgiga suurendada EMASi rakendamist ning sellest saadavat keskkonnaalast kasu.

Projekti teises etapis (01/2019-12/2020) toimub loodud tegevusplaani (Towards EMAS Action Plan) rakendamine, jälgimine ning kokkuvõtete tegemine.

Projekt kestab 4 aastat ning koosneb kahest etapist. I etapp kestab jaanuar 2017 – detsember 2018 ning II etapp jaanuar 2019 – detsember 2020.

Projektipartnerid:

  • Ministry of Territory and Sustainability, Government of Catalonia (juhtpartner, Hispaania)Andalusian Institute of Technology (Hispaania)
  • Sant´ Anna School of Advanced Studies (Itaalia)
  • Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management (Austria)
  • Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, SEI Tallinn (Eesti)
  • Czech Environmental Information Agency (Tsehhi)

ENHANCE projekti lõpuvebinar Eestis:

Video - EMAS ja ringmajandus

Video - Mis motiveeriks ettevõtteid EMASiga liituma?

Tõnis Meriste, Eesti Energia keskkonnajuht

Mis ajendaks ettevõtteid EMASiga liituma? - Tallinna Vesi

ENHANCE projekti meeskond SEI Tallinnas

Harri Moora

Head of Unit, Senior Expert (Green and Circular Economic Transformations Unit)

SEI Tallinn

Evelin Piirsalu

Senior Expert (Green and Circular Economic Transformations Unit)

SEI Tallinn

Kertu Uiboleht

Programme Assistant (Green and Circular Economic Transformations Unit)

SEI Tallinn

Design and development by Soapbox.