Pikaajalised kliimastrateegiad, mis annavad tõuke ka lähiperioodi riiklikele strateegiatele ja tegevuskavadele, on süsinikuneutraalsele majandusele üleminekul keskse tähtsusega. Kõik ELi liikmesriigid peavad 2020. aastaks kinnitama oma pikaajalised riiklikud kliimastrateegiad, paljud neist esimest korda. Olemasolevate riiklike strateegiate vahel esineb märkimisväärseid kvalitatiivseid erinevusi, mis viitavad, et liikmesriikidel on analüüsi- ja modelleerimisvõimekus pikaajaliste planeerimisprotsesside rakendamisel ebaühtlane. Käesolev projekt toetab väljavalitud ELi piirkondade pikaajaliste kliimastrateegiate rakendamist ning võrdlusanalüüsi teiste riikide strateegiatega, aidates sihtriikidel orienteeruda keerulisel ELi poliitikamaastikul ning pakkudes võimalust õppida teistelt liikmesriikidelt.

Projekti pikaajalised eesmärgid on:

  • Luua tugevad ja poliitiliselt usaldusväärsed pikaajalised kliimaplaneerimise raamistikud (mis hõlmavad strateegiaid ja muid juhtimiselemente) kõigis ELi liikmesriikides, mis võimaldavad Euroopa Liidul ühiselt saavutada 2050. aasta kliimaneutraalsuse eesmärk
  • Tugevdada pikaajaliste eesmärkide saavutamist läbi lähiperioodi kliimapoliitikate, seda eelkõige tulevaste riiklike energia- ja kliimakavade raames (REKK)
  • Toetada Kesk- ja Ida-Euroopa riikide võimekust pikaajaliste kliimapoliitikate loomisel.

 

Projekt koosneb kolmest omavahel seotud tegevusest:

1) Valitsuste ekspertidele suunatud seminarid

2) Piirkondlike kliimastrateegiate analüüs ning teemakohased seminarid, mille käigus luuakse koostöövõimalused ELi liikmesriikide ja asjaomaste sidusrühmade vahel sihtpiirkondades (Visegradi riigid, Balti riigid, Rumeenia / Bulgaaria, Sloveenia / Horvaatia ja Lääne-Balkani riigid)

3) Erinevad teavitustegevused, sh. erinevatele sihtgruppidele suunatud üritused ja veebipõhine informatsiooni jagamine.

Projektipartnerid:

Projekti rahastab Euroopa Kliimainitsiatiiv (EUKI).

Person headshot blank placeholder image
  • Programme Director, Senior Expert (Sustainable Development Programme)