Strateegia „Säästev Eesti 21“ aja- ja asjakohasuse analüüsi algatas Eesti säästva arengu komisjon Riigikantselei strateegiabüroo tellimusel. Töös analüüsiti 2005. aastal Riigikogus vastu võetud Eesti säästva arengu strateegiat „Säästev Eesti 21“ (SE21) uute globaalsete arengutrendide, Eesti sisemise arengu ja ÜRO säästva arengu tegevuskava 2030 eesmärkide kontekstis.
 
Analüüsi kokkuvõttena tehti säästva arengu strateegia ja seire kohta ettepanekud edasiseks tegevuseks. Tööle seati 5 analüüsiülesannet:
 
1) välja selgitada olulisemad Eestit mõjutavad globaalsed ja piirkondlikud arengutrendid SE21 kontekstis ning määrata kindlaks Eesti säästva arengu suhteline asend arengurajal rahvusvahelises võrdluses;
 
2) analüüsida SE21 eesmärkide, esitatud arengumõjurite, eesmärgi saavutamise põhimehhanismide ja tegevussuundade aja- ja asjakohasust  kindlaksmääratud arengutrendide, rahvusvaheliste võrdluste ja tegevuskava 2030 eesmärkide valguses;
 
3) analüüsida SE21 indikaatorite ja Eesti säästva arengu näitajate aja- ja asjakohasust tegevuskava 2030 eesmärkide raames;
 
4) teha põhjendatud ettepanekud Eesti säästva arengu näitajate nimekirja uuendamiseks;
 
5) teha ettepanekud säästva arengu strateegia ja seire kohta.
 
Lisainfo: Piret Kuldna, piret.kuldna@seit.ee