SEI Tallinn andis hinnangu:

– nimetatud KSH aruande Natura-hindamise osa vastavuse kohta Natura hindamise metoodikale, järgides Eestis välja antud juhendmaterjali;

– aruandes kajastatud linnustiku alusandmestiku piisavuse kohta Natura-hindamise detailsusega koostatava hindamise teostamiseks;

– Keskkonnaameti nõudmiste (lisauuringute tegemine eesmärgiga saada hindamiseks piisavat alusandmestikku) põhjendatuse kohta.