Uurimistöö peamisteks eesmärkideks olid:

  • aastatel 2014-2020 energeetika valdkonnaga seotud meetme tegevuste (rahastatud projektide) mõju hindamine prioriteetse suuna „Energiatõhusus“ eesmärkide saavutamisele;
  • meetme tegevustega kaasneva energiasäästukohustuse täitmise hindamine;
  • 2021-2030 perioodi meetmete mõju analüüs.

Samuti hinnati rahastatud projektide panust energiamajanduse eesmärkide  täitmisel, kliimamuutuste ennetamisel, keskkonnaseisundi ja sotsiaalmajandusliku olukorra parandamisel. Programmperioodi 2014-2020 raames analüüsiti 18 meetme tegevust.

Projekti partner

Projekti tellija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium