Projektet JUSTIT (Just Swedish Transport Industry Transition) handlar om en rättvis omställning för arbetare inom den svenska transportsektorn och leds av Stockholm Environment Institute (SEI) i samarbete med Lunds universitet och Transport. Projektets mål är att öka kunskapen om hur omställningen mot fossilfrihet och trender, som digitalisering och automatisering, påverkar arbetare inom transportsektorn i Sverige. Syftet med studien är att undersöka transportarbetares egna uppfattningar av hur omställningen av transportsektorn kan påverka dem. Fokus är på hälsa, säkerhet, anställningstrygghet, självuppfattning, färdighetsträning och arbetets organisation.

SEI ska tillsammans med Svenska Transportarbetareförbundet och Lunds universitet undersöka inom JUSTIT-projektet:

  • de sannolika konsekvenserna, både positiva och negativa, av policy och strategier för att minska transportsektorns koldioxidutsläpp för svenska transportarbetare och potentiella variationer från ett ett köns-, ålders- och geografiskt perspektiv
  • sättet som transportarbetarnas frågor och förslag ingår i näringslivs- och regeringsplanering och beslutsfattande med hänsyn till omställningen till fossilfrihet.
  • alternativa policy och styrmedel för att stödja transportarbetare i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Projektet kommer att ge nya insikter kring hur den fossilfria omställningen kan navigeras på ett rättvist sätt medan  arbetslivet för transportarbetare förbättras. Detta ska bidra till att skapa en bred delad vision av ett fossilfritt välfärdssamhälle och identifiera nyckelinsatser för att åstadkomma den.

Samverkare

Financiär

  • FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd)