Creating societal value in Sweden with the Agenda 2030 Compass and the SDGs. Photo: Andriy Onufriyenko / Getty Images.

Societal value creation in Sweden with the Agenda 2030 Compass. Photo: Andriy Onufriyenko / Getty Images .

Agenda 2030-kompassen

Agenda 2030-kompassen (eller Hållbarhetskompassen som den också kallas) är ett forskningsbaserat verktygsstöd som kan användas av alla sorters samhällsaktörer som har behov av att bättre kunna navigera mot att nå FN:s 17 hållbarhetsmål. Kalmar kommun och SEI kartlagt hur kommunens mobilitetsstrategi kan bidra tilll ökad samhällsnytta i linje med FN:s hållbarhetsmål.

Kalmar kommun och SEI genomförde en serie digitala möten och workshoppar för att tydliggöra hur en kommunal aktör som Kalmar kommun kan arbeta med vertyget för att förstå vilken samhällsnytta de kan bidra till genom deras mobilitetsstrategi.

Kalmars mobilitetsstrategi

Kalmar växer och har en mobilitetstrategi som kopplar an till kommunens stadsutvecklingsfrågor, såsom befolkningstillväxt, näringsverksamhet, invånarnas hälsa, den fysiska utformningen av byggnation, infrastruktur och omställningen till ett hållbart samhälle mm. Kalmars målsättning är att uppnå 60-40 procent i färdmedelsfördelning till år 2035. För att uppnå målsättningen ville Kalmar kommun identifiera vilka insatser som var mest effektiva.

Genom detta samarbete har Kalmar kommun fått möjlighet att testa en beta-version av verktyget innan dess lansering, och har genom sin medverkan också gett värdefull återkoppling till utvecklingen av det verktygsbaserade stödet. Som ett resultat av processen har Kalmar kommun aviserat att kommunen planerar arbeta vidare med resultaten genom att:

  • Applicera resultaten i den interna processen för mobilitetstrategin
  • Använda resultaten i kommunikationen kring mobilitetstrategin
  • Se över hur kompassen kan användas i andra processer inom Kalmar kommun

I rapporten sammanfattas de frågeställningar och de övergripande resultat som detta projektsamarbete har resulterat i.

Om projektet

Det övergripande projektet leds av Jernkontoret och finansieras av det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material under Vinnova. Förutom SEI och Jernkontoret har andra partners såsom MIT Center for Collective Intelligence samt företaget Swedwise involverats.