Uuringu käigus analüüsiti ühelt poolt Euroopa Liidu liikmesriikides rakendatud keskkonnahoidlike riigihangete süsteeme, sh monitooringusüsteeme, ning kaardistati parimaid praktikaid, teisalt tehti ülevaade keskkonnahoidlike hangete olukorrast Eestis, analüüsides siinseid kitsaskohti ja puuduseid nii hankijate kui ka pakkujate seisukohast. Selleks tehti juriidiline analüüs uue riigihangete seaduse muutunud juriidiliste erinõuete kohta, koguti ja analüüsiti riigihangete vaidlustuskomisjoni ja halduskohtu riigihangete vaidluste praktikat ning viidi läbi hankijate elektrooniline küsitlus ja telefoniintervjuud hankijatega.

Samuti viidi läbi turuanalüüs, kus uuriti Eesti ettevõtete valmisolekut pakkuda konkreetsetele keskkonnahoidlikele kriteeriumidele vastavaid tooteid ja teenuseid. Selleks viidi pakkujate seas läbi elektrooniline küsitlus ning intervjuud. Samuti koguti kõikide tootegruppide kohta häid näiteid tehtud keskkonnahoidlikest hangetest. Turuanalüüsi tulemustele toetudes valiti välja viis tooterühma, millele järgmisena keskenduda Eesti keskkonnahoidlike riigihangete süsteemi tõhustamisel, ning kohandati nendele tootegruppidele Euroopa Liidu keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumide baasil Eestis kasutatavad keskkonnahoiukriteeriumid.

Uuringu aruande teine peatükk teeb ülevaate keskkonnahoidlike riigihangete süsteemidest Euroopa Liidu liikmesriikides. Kolmandas peatükis lahatakse Eesti keskkonnahoidlike riigihangete süsteemi õiguslikku poolt. Neljandas peatükis analüüsitakse Eesti keskkonnahoidlike riigihangete süsteemi kitsaskohti ja võimalikke lahendusi hankijate seisukohast. Viiendas peatükis on toodud
15 tooterühma turuanalüüs koos näidetega tooterühmades läbiviidud hangetest. 

Uuringu läbiviimist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

KIK logo