Uuringus analüüsiti ühelt poolt valitud Põhjamaade linnades keskkonnahoidlike riigihangete strateegilisi aluseid. Teisalt tehti ülevaade keskkonnahoidlike hangete olukorrast Tallinna linnas, analüüsides siinseid kitsaskohti ja puuduseid hankijate seisukohast. Selleks tehti Tallinna linnas hangete analüüs riigihangete registri põhjal ning viidi läbi intervjuud valitud hankijatega erinevatest ametitest ja linnaosadest.

Uuringu aruande esimeses peatükis selgitatakse seoseid erinevate hangete kontseptsioonide vahel ning tehakse ülevaade keskkonnahoidliku ja ringhanke lähenemisviisidest ja tasemetes. Teises peatükis analüüsitakse Tallinna keskkonnahoidlike riigihangete süsteemi kitsaskohti ja võimalikke lahendusi hankijate seisukohast ning antakse ülevaade Tallinna linna hangetest. Kolmas peatükk teeb ülevaate Eesti omavalitsustes läbi viidud hangetest perioodil 2019-2021. Neljas peatükk keskendub keskkonnahoidlike riigihangete strateegilistest alustele ja initsiatiividele Põhjamaade linnades. Aruande viimane peatükk toob välja ettepanekud Tallinna linna keskkonnahoidlike riigihangete süsteemi parandamiseks ja soovitused keskkonnahoidlike riigihangete laialdasemaks kasutuselevõtuks Tallinna linna asutustes.