Som en del av projektet Unlock: Drivkrafter för hållbar konsumtion genomförde Stockholm Environment Institute en enkätundersökning bland Sveriges kommuner för att bättre förstå hur de arbetar med hållbar konsumtion, vilka utmaningar och behov de har identifierat, samt vad som utgör viktiga drivkrafter i deras arbete (Axelsson m.fl. 2019).

Efter en sammanfattande analys av enkätsvaren har Stockholm Environment Institute formulerat tre rekommendationer för hur kommunernas arbete med hållbar konsumtion kan stärkas. Rekommendationerna riktar sig till beslutsfattare på regional och lokal nivå och sammanfattas i detta policy brief.

Resultat av enkätundersökning bland Sveriges kommuner

Enkätens resultat visar att många kommuner redan idag arbetar aktivt med hållbar konsumtion, visar hög medvetenhet och ambition samt har vidtagit ett stort antal åtgärder för att främja hållbar konsumtion. Andra kommuner har inte kommit lika långt. En majoritet av kommunerna arbetar i någon utsträckning med hållbar konsumtion inom den egna verksamheten, medan endast omkring 30 procent arbetar för att främja hållbar konsumtion bland hushållen i kommunen. En mindre andel arbetar också för att främja hållbar konsumtion bland företag och organisationer.

Enkäten var webbaserad och vände sig till tjänstepersoner på Sveriges samtliga 290 kommuner. Totalt inkom svar från 119 kommuner, vilket motsvarar en svarsfrekvens på drygt 40 procent.