Skip navigation
SEI brief

Utmaningar och möjligheter i kommunernas arbete med hållbar konsumtion

Sverige ligger i framkant när det gäller styrmedel och åtgärder för hållbar konsumtion. Samtidigt ligger Sveriges klimatfotavtryck fortfarande på en väldigt hög nivå. Här kan kommunernas arbete med hållbar konsumtion bidra till att minska koldioxidutsläppen, både inom privat och offentliga sektor. SEI publicerar nu rekommendationer till beslutsfattare, baserade på en omfattande enkätundersökning bland Sveriges kommuner.

Download  UNLOCK policy brief SWE / PDF / 418 KB
Citation

Axelsson, K. (2020). Utmaningar och möjligheter i kommunernas arbete med hållbar konsumtion. SEI policy brief, Mars 2019. Stockholm Environment Institute, Stockholm.

Som en del av projektet Unlock: Drivkrafter för hållbar konsumtion genomförde Stockholm Environment Institute en enkätundersökning bland Sveriges kommuner för att bättre förstå hur de arbetar med hållbar konsumtion, vilka utmaningar och behov de har identifierat, samt vad som utgör viktiga drivkrafter i deras arbete (Axelsson m.fl. 2019).

Efter en sammanfattande analys av enkätsvaren har Stockholm Environment Institute formulerat tre rekommendationer för hur kommunernas arbete med hållbar konsumtion kan stärkas. Rekommendationerna riktar sig till beslutsfattare på regional och lokal nivå och sammanfattas i detta policy brief.

Resultat av enkätundersökning bland Sveriges kommuner

Enkätens resultat visar att många kommuner redan idag arbetar aktivt med hållbar konsumtion, visar hög medvetenhet och ambition samt har vidtagit ett stort antal åtgärder för att främja hållbar konsumtion. Andra kommuner har inte kommit lika långt. En majoritet av kommunerna arbetar i någon utsträckning med hållbar konsumtion inom den egna verksamheten, medan endast omkring 30 procent arbetar för att främja hållbar konsumtion bland hushållen i kommunen. En mindre andel arbetar också för att främja hållbar konsumtion bland företag och organisationer.

Enkäten var webbaserad och vände sig till tjänstepersoner på Sveriges samtliga 290 kommuner. Totalt inkom svar från 119 kommuner, vilket motsvarar en svarsfrekvens på drygt 40 procent.

Download

UNLOCK policy brief SWE / PDF / 418 KB

SEI authors

Katarina Axelsson
Katarina Axelsson

Senior Policy Fellow

SEI Headquarters

Karin André
Karin André

Team Leader: Cities, Communities and Consumption; Senior Research Fellow

SEI Headquarters

Design and development by Soapbox.