Skip navigation
Project

see in English

Accelerera mot Agenda 2030: kommunal planering för minskade klimatfotavtryck

SEI leder detta projekt som ska hjälpa svenska myndigheter att kartlägga och minska svenskarnas utsläpp som genereras av vår konsumtion. ‘Accelerera mot Agenda 2030: Planering och genomförande för minskade klimatfotavtryck på lokal nivå’ genomförs i samarbete med Umeå och Kalmar kommun samt företaget InsightOne. Projektet finansieras av det statliga forskningsrådet Formas.

Active project

2019–2022

En av dagens största hållbarhetsutmaningar är den miljöpåverkan som genereras av vår konsumtion. Trots att Sverige minskar utsläppen av växthusgaser inom landets gränser, motverkas denna minskning av att utsläppen ökar i andra delar av världen. Sveriges konsumtionsfotavtryck ligger idag över de nivåer som krävs för att upprätthålla ett stabilt klimat och för att etablera samhällen som använder resurser inom planetens gränser.

Mål för hållbar utveckling

FN:s mål för hållbar utveckling 11 (hållbara städer och samhällen) och 12 (ansvarsfull konsumtion och produktion) är nära sammankopplade och kanske två av de mest utmanande målen för Sverige att uppnå. Flera svenska kommuner har satt upp ambitiösa mål för att minska sina konsumtionsbaserade fotavtryck, men flera av kommunerna saknar data och verktyg för att kunna övervaka framsteg och identifiera lämpliga politiska styrmedel som kan tillämpas i lokala sammanhang.

För att möta fastställda hållbarhetsmål kommer lokala åtgärder att vara avgörande. Sveriges kommuner har stor påverkan på konsumtionen lokalt, dels genom sina egna verksamheter, dels genom att främja omställningen till hållbar konsumtion bland hushåll och lokala aktörer.

Senaste forskningen om konsumtionens miljöpåverkan

Syftet med projektet är att applicera den senaste forskningen om svensk konsumtions miljöpåverkan på kommunal nivå, som stöd för beslutsfattare för att minska konsumtionens klimatpåverkan. Projektet baseras på forskningsmetoder som tidigare utvecklats vid SEI.

Projektet har tre huvudmål:

  • Skala ned statistik om klimatfotavtryck från nationell nivå till kommunal nivå – för alla kommuner i Sverige.
  • Utveckla ett praktiskt och fritt tillgängligt verktyg för analys av klimatfotavtryck och möjliggöra för Sveriges kommuner att identifiera effektiva politiska styrmedel och åtgärder som minskar de konsumtionsbaserade utsläpp som genereras av hushållen och den egna verksamheten.
  • Stödja kommunerna i arbetet för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling, 11 och 12.

SEI kommer att genomföra projektet i nära samarbete med två kommuner, Umeå och Kalmar, som bidrar med insikter om de utmaningar och möjligheter kommunerna står inför, liksom deras behov avseende konsumtionsbaserad utsläppsredovisning. Företaget InsightOne kommer att bidra genom geo-demografisk modellering för att identifiera konsumtionsmönster på lokal nivå.

SEI kommer att ge vägledning och praktisk träning för användning av verktyget och för att främja kunskapsutbyte. Verktyget kommer att hjälpa kommunerna att genomföra en mer riktad och effektiv politik, samt generera en kunskapsbas för effektiva, replikerbara lokala åtgärder för att minska utsläppen från vår konsumtion och uppnå hållbarhetsmålen.

Projektet bygger på SEI:s långvariga forskningserfarenhet inom hållbar konsumtion och produktion, samt utveckling av verktyg för att beräkna klimatfotavtryck. Läs mer om detta på nedanstående länkar.

Projektet finansieras av statens forskningsråd Formas och pågår från november 2019 till april 2022.

Utforska SEI:s Konsumtionskompass

SEI project team

Katarina Axelsson
Katarina Axelsson

Senior Policy Fellow

SEI Headquarters

Karin André
Karin André

Team Leader: Cities, Communities and Consumption; Senior Research Fellow

SEI Headquarters

Ylva Rylander
Ylva Rylander

Communications and Impact Officer

Communications

SEI Headquarters

Derik Broekhoff

Senior Scientist

SEI US

Mia Shu
Mia Shu

Graphic Designer

Communications

SEI Headquarters

Fedra Vanhuyse
Fedra Vanhuyse

Head of Division: Societies, Climate and Policy Support

SEI Headquarters

Design and development by Soapbox.