− Samebyar har enligt lag ett starkt skydd för sina marker, men tyvärr ges ofta tillstånd till nya gruvprojekt utan att konsekvenserna för renskötseln är ordentlig belysta. I denna studie har vi genom deltagande forskning tillsammans med den berörda samebyn visat hur det går att ta fram en mer robust beskrivning av hur renskötarna anser att en gruvexploatering kan påverka dem, säger Rasmus Kløcker Larsen, forskare vid Stockholm Environment Institute.

Rapporten har skrivits av Rasmus Kløcker Larsen, forskare vid Stockholm Environment Institute (SEI) och Rebecca Lawrence, associerad forskare vid SEI och Sydney Environment Institute, i samarbete med Semisjaur-Njarg sameby. Forskningsrapporten publicerades först på svenska 2016 och har nu uppdaterats, och med finansiering från forskningsrådet Formas översatts till engelska för en internationell publik.

− Det som framkommer i denna rapport är hur mycket som har hänt för samebyn under de senaste tre åren. Speciellt avseende ökat exploateringstryck på deras marker: de har Nasagruvan på norska gränsen som kan hota deras sommarbetesmarker, den förslagna Rålidens vindkraftspark som kan hota deras vinterbetesmarker och Markbygdens vindkraftspark som har byggts ut ytterligare. Och nu, Bolidens planerade gruva i Laver, säger Rebecca Lawrence, associerad forskare vid Sydney Environment Institute.

Rapporten, nu tillgänglig på engelska, bör ha särskild relevans för internationella aktörer med intresse för urfolks rättigheter och internationella investerare med koppling till svensk gruvindustri. Många investerare har någon form av policy att de inte skall investera i projekt eller bolag som bryter mot urfolkens rättigheter.

− Bolidens planerade gruva i Laver skulle ta en stor del av Semisjaur-Njarg samebys vinterbetesmarker i anspråk, och skulle innebära att ett flertal renskötare tvingas sluta på grund av betesbrist. Vi vill kunna bevara en traditionell samisk renskötsel för våra barn och barnbarn. Det är så vi för vidare den samiska kulturen, säger Anders-Erling Fjällås, ordförande i Semisjaur-Njarg sameby.

Rapporten presenteras den 1 maj av Anders-Erling Fjällås i Brisbane, Australien, på den årliga konferensen 39th Annual Conference of the International Association for Impact Assessment.