Skip navigation
Press release

see in English

Svensk satsning för att uppnå Agenda 2030

Vinnova investerar nära 10 miljoner kronor i ett innovativt beslutsverktyg som ska säkerställa att långsiktiga strategier hos företag, regeringar och organisationer bidrar till att uppnå Agenda 2030 och skapar samhällsnytta.

Agenda 2030-kompassen kommer att utvecklas av Stockholm Environment Institute, Jernkontoret, Foxway och MIT Center for Collective Intelligence.

Ylva Rylander / Published on 21 February 2019
Press release contact

Ylva Rylander / ylva.rylander@sei.org

Efterfrågan på produkter, tjänster och infrastruktur som är hållbara under hela livscykeln ökar från människor över hela världen. Detta har väckt frågan om hur företag, regeringar och samhällsorganisationer kan säkerställa att deras visioner och strategier bidrar till hållbarhet och samhällsnytta.

För att stödja dem skapas nu ett webbaserat verktyg för beslutsfattare som inkluderar crowdsourcing av data; Agenda 2030-kompassen. Baserat på en befintlig prototyp som testats av svensk stålindustri och andra aktörer, kommer detta nya projekt att utveckla Agenda 2030-kompassen till ett innovativt och användarvänligt verktyg för globala aktörer.

Agenda 2030-kompassen inkluderar alla 17 mål

Kompassen tar sin utgångspunkt i 2030-agendan och dess 17 globala mål (SDGs), antagna enhälligt av mer än 150 stats- och regeringschefer 2015. Målen utgör en global vision för hållbar utveckling och hur dess många dimensioner interagerar. Frågan om hur företag, regeringar och civilsamhället på bästa sätt kan bidra till målen och skapa samhällsnytta, är nu mer aktuell än någonsin.

− Det unika med de globala målen för hållbar utveckling är att de är sammanlänkade och odelbara. Genom att koppla SEI:s forskning om Agenda 2030 med en branschs framsteg för att nå dessa får man nya insikter. Insikterna kan omsättas i handling genom beslut om nya investeringar eller policyåtgärder, säger Måns Nilsson, vd för Stockholm Environment Institute.

Med hänsyn till denna odelbarhet, utgår Agenda 2030-kompassen från alla 17 mål för hållbar utveckling och analyserar hur de olika målen påverkar varandra. På så sätt kan användaren kvantifiera, visualisera och jämföra hur olika åtgärdsalternativ bidrar till samhällsnytta, för att maximera de positiva interaktionerna och minimera de negativa.

Agenda 2030-kompassen inkluderar alla FN:s globala mål för hållbar utveckling

Prototypen av Agenda 2030-kompassen har utvecklats av SEI, Jernkontoret och svensk stålindustri. Grafik: Jernkontoret och SEI.

Från svenskt stål till global vision

− Agenda 2030-kompassen har stor potential att bli ett universellt verktyg för styrning mot samhällsnytta. Prototypen har visat hur stålindustrin kan använda Agenda 2030 för beslutsfattande. Nu är det dags för aktörer i andra sektorer att använda kompassen, inte minst våra lagstiftare, för att säkerställa att alla hållbarhetsaspekter beaktas i parlament och regeringar, säger Bo-Erik Pers, vd för Jernkontoret.

För att bättre reflektera hur olika mål och strategier interagerar i komplexa sammanhang där verktyget kommer att användas, utnyttjas en kombination av crowdsourcing och expertbedömningar i Agenda 2030-kompassen.

− Online crowdsourcing syftar till att samla den kollektiva visdomen hos en mångsidig, geografiskt fjärran grupp människor. Vi tror att ett sådant tillvägagångssätt kan ge djupare inblick i de val vi kommer att möta i framtiden, säger Robert Laubacher, biträdande föreståndare vid MIT Center for Collective Intelligence.

Foxways roll är att analysera det invecklade nätverket av interaktioner mellan de 17 målen i olika sammanhang. Företaget bidrar med expertis inom matematiska applikationer, samt analys och integration av modellerna till ett webbaserat gränssnitt med tillhörande molntjänst.

− Som grundare av Foxway är jag väldigt glad att delta i detta lovande projekt. De matematiska analyserna bakom kompassen kommer att förenkla komplexiteten och presentera resultaten på ett för beslutsfattare meningsfullt sätt, säger Stefan Nilsson, grundare och vd för Foxway.

Den 6-7 mars presenteras och diskuteras projektet med politiker, myndigheter, akademi och industri för första gången. 2019 års programkonferens för Metalliska material hålls den 6-7 mars 2019 på Lidingö i Stockholm.

Projektet finansieras av Vinnova inom deras strategiska innovationsprogram Metalliska Material, och är aktivt under 2019–2022.

För intervjuer, vänligen kontakta:

Maja Boström, kommunikationsdirektör, Jernkontoret
[email protected], 073-046 82 68

Ylva Rylander, pressansvarig, Stockholm Environment Institute
[email protected], 073-150 33 84

SEI team

Måns Nilsson
Måns Nilsson

Executive Director

SEI Headquarters

Ylva Rylander
Ylva Rylander

Communications and Impact Officer

Communications

SEI Headquarters

Mer information

Jernkontoret, Stockholm Environment Institute och stålindustrin har under flera år samarbetat kring begreppet samhällsnytta; vad det innebär, hur man kan mäta det och hur det kan styra framtida investeringar. Detta är ett unikt initiativ där en tung industri, i samarbete med forskare och samhällsaktörer, analyserar hur beslut om investeringar, långsiktiga strategier eller åtgärder påverkar förutsättningarna för att uppnå alla mål i Agenda 2030 och samtidigt bidra till samhällsnytta. Läs mer Meeting the UN Global Goals

Projektpartners

Stockholm Environment Institute är ett internationellt och oberoende forsknings- och policyinstitut som under 30 år publicerat vetenskaplig miljöforskning. SEI skapar dialog mellan forskare och beslutsfattare för att utveckla lösningar och bidra till en hållbar framtid för alla. @SEIforskning

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Vi tillvaratar stålindustrins intressen genom att verka för bästa möjliga förutsättningar för verksamheten i Sverige. Vi vill kännetecknas av hög trovärdighet och strävar efter att vara en kvalificerad samtalspartner.

The MIT Center for Collective Intelligence utforskar hur människor och datorer kan samarbeta så att de – kollektivt – fungerar mer intelligent än någon person, grupp eller dator någonsin har gjort tidigare.

Foxway är ett innovativt IT-företag med inriktning på utveckling av anpassade applikationer. Vårt utvecklingsteam har kompetens inom matematisk programmering, modellering, användarupplevelse och gränssnitt. Foxway leds med högsta standard inom hållbar förvaltning och CSR.

Design and development by Soapbox.