Uuring teostati kolmes suuremas etapis:

  • Funktsionaalanalüüs ehk liikumiste põhjuste ja sihtmärkide väljaselgitamine piirkondlikul tasandil. Hinnati eeskätt suuremahulisi pendelliikumisi- kodu-töö, kodu-kool, kodu-kool-ringid, teenused vahel.
  • Küsitluse läbiviimine vallaga seotud koolirände ulatuse ning õpilaste peamiste liikumisviiside välja selgitamiseks. Liikuvusuuringu koostamise käigus viidi läbi kaks veebiküsitlust selgitamaks välja Kambja vallaga seotud kooliränne, õpilaste peamised liikumisviisid ning koguda täiendavat sisendinfot liikumisega seotud kitsaskohtade ning elanike ootuste kohta.
  • Liikumisvõrgustike analüüs, arvestades erinevaid liikumismoode ehk modaalsust: autoliiklus, ühistransport, jalgsi ja rattaga liikumine. Liikumisvõrgustikke analüüsiti nii valla siseselt kui ka väljaspool valda asuvate olulisemate sihtkohtade vahel.