Inom ramen för initiativet Den koldioxidsnåla platsen genomförde Umeå kommun under våren 2018 en konsumtionsvaneundersökning bland kommunens invånare. Syftet med undersökningen var att skapa en bättre förståelse för vilka konsumtionsområden som bidrar till störst klimatpåverkan bland hushållen i Umeå samt förstå hur Umeå kommun skapa bättre förutsättningar för att stödja invånarna i omställningen till mer hållbara konsumtionsmönster.

Under hösten 2018 fick Stockholm Environment Institute kommunens uppdrag att utveckla ett verktyg för att beräkna Umeåbornas konsumtionsbaserade klimatpåverkan baserat på svaren från konsumtionsvaneundersökningen. SEI har också sammanfattat och analyserat resultatet av konsumtionsvaneundersökningen i en rapport.

Beräkningsmodellen baseras på frågorna i konsumtionsvaneundersökningen. Undersökningen inkluderade dock inte samtliga konsumtionsområden och har därförkompletterats mednationell statistik för att säkerställa att resultatet kan relateras till det svenska nationella genomsnittet för konsumtionsbaserade utsläpp. Beräkningsmodellen är utformad på ett sådant sätt att Umeå kommun ska ha möjlighet att göra om beräkningarna på egen hand vid framtida konsumtionsvaneundersökningar.

En kommun har begränsad rådighet att direkt påverka hushållens konsumtion. Däremot finns goda möjligheter för en kommun att påverka hushållen indirekt genom att skapa möjligheter för hushållen att konsumera mer hållbart.

Med utgångspunkt i det arbete Umeå kommun redan arbetar med idag, föreslår SEI i projektets slutrapport ytterligare styrmedel och åtgärder för kommunen att arbeta vidare med. Rapporten föreslår bland annat att kommunen till att börja med fokuserarpå styrmedel för de så kallade hotspotssom identifierades genom analysen av konsumtionsvaneundersökningen, det vill säga områdenmed särskilt stor klimatpåverkan. På kommunnivå är det främst informativa och administrativa styrmedel som finns till hands men kommunerna bör också arbeta för att driva på för de systemförändringar man anser behövs på nationell nivå, kanske med hjälp av länsstyrelsen.

Umeå kommun har med detta initiativ skapat en god plattform för det fortsatta arbetet med att främja hållbara livsstilar bland Umeåborna.

Läs mer om projektet på Umeå kommuns hemsida.

 

SEIs Katarina Axelsson presenterade rapporten i Umeå i december 2018.