Skip navigation
Project

also available in English

The Access Initiative (TAI) – keskkonnainfo kättesaadavus ja otsustamises osalemise võimalused Eestis

Inactive project

2004

The Access Initiative (TAI)

1992. a. kinnitasid 178 valitsust, et hea valitsemine ehk tõhus, arusaadav, kaasav ja vastutav otsustamine on säästva arengu eelduseks. Rio Deklaratsioonile alla kirjutades tunnustasid valitsused inimeste õigust juurde pääseda keskkonnainfole, otsustamisele ja õigusemõistmisele keskkonnaasjades (nn juurdepääsu-õigused). Rahvusvaheline tunnustamine ei taga aga veel nende õiguste rakendumist inimeste igapäevases elus.

Seetõttu on The Access Initiative’i (TAI) eesmärk täita tühimik nende õiguste rahvusvahelise tunnustuse ning riikliku rakendamise vahel.

TAI analüüsib World Resources Institute´i (WRI) välja töötatud ühtse metoodika alusel riikide keskkonnavalitsemise tugevusi ja nõrkusi ning näitab, kuidas juurdepääsu-õiguste rakendamist parandada saaks. TAI hindamisaruannete koostamine põhineb koostööl, kuhu on kaasatud ka valitsusasutuste esindajad.

Praegu on Euroopas 10 TAI partnerriiki, kelle koostöö eesmärk on edendada juurdepääsu-õiguste rakendamist. Nende partnerite hulgas on nii Euroopa Liidu vanu kui uusi liikmesriike, aga ka mitte-liikmeid. TAI-Euroopa töötab regionaalse võrgustikuna ning tegevused toimuvad paralleelselt nii riigi kui regiooni tasandil. TAI hindamisaruannete tulemusi kasutatakse nii esitlusteks valitsusasutustele kui valitsusvälistele organisatsioonidele, erinevates töögruppides, konverentsidel, teaduslikel kohtumistel jne.

TAI võrgustiku juhtpartner Eestis on SEI Tallinn.

TAI hindamisaruanded ja partnerriikide kontaktandmed on kättesaadavad internetiaadressil www.accessinitiative.org

TAI Euroopa võrgustiku koduleht: http://emla.hu/taieurope/

 

Tegevused Eestis 2003 – 2004:

· Hinnati riigi edu juurdepääsu põhimõtete tagamises (keskkonnainfo kättesaadavus, osalemine keskkonnaasjade otsusetegemises, neis asjus kohtu poole pöördumise võimalus) nii seadusandluse kui praktika poole pealt. Näiteks analüüsiti kodulehekülgi, intervjueeriti asjaosalisi, esitati teabenõudeid, hinnati kaasusi riigi olulistest majandussektoritest, jms. Partnerid olid Eestimaa Looduse Fond, Eesti Roheline Liikumine. Aruande koostamist rahastas USA Välisministeerium.

· Koostati eesti- ja ingliskeelsed aruanded, kus kajastub töös kasutatud metoodika ja tulemused:
Keskkonnainfo kättesaadavusest ja otsustamises osalemise võimalustest Eestis. SEI-Tallinna väljaanne nr. 6 (2004). Raamatu ilmumist rahastas Norra Valitsus.

The Access Initiative. The State of Implementation of Access-principles in Estonia. (2004)

· Korraldati ümarlaud, kus arutati probleeme Arhusi konventsiooni põhimõtete (keskkonnainfo kättesaadavus, osalemine keskkonnaasjade otsusetegemises, neis asjus kohtu poole pöördumise võimalus) rakendamisel.

 

Tegevused 2005-2007:

· TAI infoleht

· Juurdepääs veeandmetele ja otsustele. Analüüs keskkonnainfo kättesaadavusest, üldsuse osalemisest otsusetegemises ja juurdepääsust kohtumõistmisele Eesti veesektoris (2006)

· Keskkonnademokraatia Euroopas. Raamatu tutvustus (2006)

 

Tegevused 2008:

2008. aasta mais käivitus projekt “The Access Initiative: Good Environmental Governance – a Prerequisite of Sustainable Development”, mille eesmärk oli kaasa aidata keskkonnademokraatia ehk juurdepääsu-põhimõtete edendamisele arengumaades. Projekti rahastas Eesistuja fond (The Presidency Fund). Partnerid olid EMLA (Ungari), REC (Läti), ECAT (Leedu), IGO (Poola).

21. augustil 2008 toimus SEI Tallinnas ümarlaud, et arutada Eesti arengukoostöö võimalusi keskkonnademokraatia edendamiseks arengumaades.
Ümarlaual peetud ettekanne TAI tegevusest ja juurdepääsu-põhimõtete rakendamise probleemidest Sri Lankas.

29. oktoobril 2008 lepiti Sligos, Iirimaal kokku TAI partnerite ühine seisukoht hea keskkonnavalitsemise arvestamisest rahvusvahelises arengukoostöös.

Design and development by Soapbox.