Denna rapport är framtagen av forskare vid SEI på uppdrag av Världsnaturfonden WWF inom ramen för deras arbete Färdplan för minskat klimatfotavtryck från konsumtion.

Konsumtion av livsmedel och flygresor

Shopping before a flight at Arlanda Airport, Stockholm. Photo credit: Getty/ anouchka

Rapporten visar att befintliga styrmedel och åtgärder inte är tillräckliga för att nå Sveriges klimatmål till 2045. En slutsats är att Sverige framöver bör redovisa konsumtionsbaserade utsläpp som ett komplement till redovisning av nationella utsläpp. Två konsumtionsområden som identifierats som viktiga att åtgärda och som undersökts i rapporten är svenskarnas konsumtion av livsmedel och flygresor.

Sveriges långsiktiga klimatmål innebär att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Klimatpåverkan per svensk är för närvarande cirka 11 ton koldioxidekvivalenter per person och år, sett ur ett konsumtionsperspektiv. Detta kan jämföras med de nationella utsläppen på drygt 5 ton koldioxidekvivalenter per person och år.

För att Sverige ska nå långsiktigt hållbara konsumtionsnivåer i linje med Parisavtalets ambitioner krävs kraftfulla åtgärder. I rapporten föreslås ett flertal åtgärder och styrmedel för att minska klimatpåverkan från konsumtion av livsmedel och flygresor. Bland annat att Sverige bör tillsätta en utredning som fokuserar på att etablera konsumtionsbaserade utsläppsmål för perioden fram till år 2030 samt till 2045.