Stockholm Environment Institute har haft rollen som projektets forskningspartner vilket inneburit att man ansvarat för uppföljning och mätning av resultaten, men även bidragit till projektets utformning samt haft ansvar för flera delprojekt.

Det övergripande syftet med projektet har varit att utveckla, testa och demonstrera metoder för hur fastighetsägare, boende och andra kan samarbeta för att minska energianvändningen och annan resursanvändning i ett bostadsområde. Projektets mål har varit att utveckla beteenderelaterade metoder och modeller som kan skapa inspirerande och repeterbara exempel på hur resurseffektivisering kan bedrivas inom en stadsdel genom att involvera och aktivera de individer som bor och/eller verkar där. Parallellt med detta har Stockholmshem genomfört ett investeringsprogram för att öka energieffektiviteten i sina fastigheter i området.

Den här rapporten utgör projektets slutrapport. Syftet med rapporten är att sammanfatta erfarenheterna från projektet, redovisa resultaten från den uppföljning och mätning som gjorts av projektets resultat samt resultaten från uppföljning och mätning, samt att lämna rekommendationer till Stockholmshem och andra aktörer som planerar att starta liknande initiativ i framtiden.

 

Läsa rapporten (PDF)>>