Töö eesmärk oli selgitada välja asjaolud, mida keskkonnamõju hindamise järelevalvaja arvestab nii keskkonnamõju hindamise (KMH) kui keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmide ja aruannete heakskiitmisel ning kuivõrd kasutatud kriteeriumid vastavad KeHJSes kehtestatud nõuetele.

Uuritavaks materjaliks on keskkonnaministeeriumi ja keskkonnaameti dokumendiregistris olevad kirjad keskkonnamõju hindamise (KMH ja KSH) programmi ja aruannete heakskiitmise kohta perioodil 2010-2014. Töö lõpus antakse soovitusi keskkonnamõju hindamise dokumentide heakskiitmise otsustuste kvaliteedi parandamiseks.