Töös analüüsiti Eesti 2021. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistel kandideeriva seitsme poliitilise partei (Reformierakond (RE), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE), Keskerakond (KE), Isamaa Erakond (IE), Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), Erakond Eestimaa Rohelised (EER) ja Eesti 200) valimisprogrammidele nii üle-Eestiliselt kui eraldi Tallinnas ning Tartus ja ühe valimisliidu (Tartu Eest) programmile Tartus.

Töös antakse ülevaade, millistes keskkonnavaldkondades on erakonnad andnud enim, millistes kõige vähem lubadusi, tuuakse välja võimalikud vastuolud ning erisused Tallinna ja Tartu valimisplatvormides ning võrreldakse keskkonnaalaseid lubadusi eelmiste (2017) KOV valimiste lubadustega.

Kui 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimistel domineerisid üldprogrammide keskkonnalubaduste hulgas keskkonnateadlikkuse suurendamine ja lubadused põllumajanduse valdkonnas, siis 2021. aastal on valimislubaduste keskmesse tõusnud liikluse ja liikuvuse ning  kliima ja energia teemad. 

Tallinna kui Euroopa rohepealinnaks pürginud linna puhul võrreldi ka valimisprogrammides seatud eesmärke Euroopa Rohelise pealinna kriteeriumitega, võttes arvesse Tallinnale Euroopa Komisjoni
hindamiskomisjoni poolt antud hinnangut. Võrdlus aitab selgitada, milliste erakondade ja kuivõrd toetasid valimisplatvormid Tallinna ambitsiooni saada Euroopa Rohelise pealinna tiitel.

Lisaks vaadatakse analüüsis, kuivõrd toetavad üle-eestilised valimisplatvormid keskkonnaalaselt globaalseid säästva arengu eesmärke.