Genom så kallade explorativa scenarier har projektet identifierat styrkor, svagheter och utmaningar, med syfte att utveckla gruv- och mineralnäringen i en mer hållbar riktning. Rapporten har skrivits av forskare vid SEI.

− I ett högteknologiskt samhälle är materialförsörjning en strategisk fråga, inte minst för att möta de klimatdrivna hållbarhetsutmaningarna. SEI bidrar med bland annat systemanalys och policyråd, säger Måns Nilsson, vd för SEI.

Projektet har utgjort en unik mötesplats för frivilligorganisationer, riksdagspolitiker, företagsledare, forskare och samhällsintressenter kopplade till den svenska gruv- och mineralnäringen.

− Det har varit mycket värdefullt för oss att få en extern genomlysning av vår verksamhet, och att samarbeta med ett välrenommerat institut som SEI har gett en tyngd till arbetet, säger Per Ahl, vd för branschorganisationen Svemin.

Ung planta i Sverige, en symbol för hållbarhetssatsningar inom gruvindustrin. Foto: Peter Vahlersvik / Getty.

Fyra framtidsscenarier

Samspelet mellan samhället och gruv- och mineralsektorn i den hållbara samhällsomvandlingen har analyserats i rapporten. Fyra olika framtidsscenarier har skapats med sikte på år 2050.

− Poängen med att använda explorativa scenarier är att det uppmuntrar till att tänka fritt och brett kring hur världen kan utvecklas i framtiden, säger Olle Olsson, forskare och projektledare vid Stockholm Environment Institute.

Viktiga åtgärds- och utvecklingsområden

Under projektet har relevanta samhällsaktörer involverats. En del av resultatet av samarbetsprojektet är konkreta förslag inom sex olika åtgärdsområden:

  • Gör gruv- och mineralnäringen till en cirkulärt inriktad materialhubb
  • Vidareutveckla tillståndsprocesserna genom att beakta relevanta hållbarhetsaspekter
  • Bygg trovärdighet och skapa affärsnytta genom transparens och spårbarhet
  • Utveckla förankringen av verksamheterna såväl lokalt som globalt
  • Definiera vad hållbar gruv- och mineralnäring är − i dialog med samhället
  • Skapa en samverkansmodell för hållbar materialförsörjning

I en analys av förslagen pekar forskare vid SEI ut markkonflikter som ett särskilt viktigt område för gruv- och mineralnäringen att fokusera på i det fortsatta hållbarhetsarbetet. I synnerhet gäller detta frågor kopplade till rennäringen och samernas status som urfolk. SEI:s analys betonar också att möjligheten att ta extrabetalt för hållbarhet i framtiden kommer att kräva förändringar i hur metaller och övriga mineralprodukter köps och säljs på en global marknad.

SEI:s analys har bearbetats av Svemin och resulterat i tre strategiska utvecklingsområden. De omfattar; att driva vidare spårbarhetssystem för metaller, lösa markfrågor ur ett brett perspektiv och satsningar inom forskning och innovation, för att branschen även fortsättningsvis ska arbeta med de smartaste lösningarna.

− Projektet har bidragit till nya och betydande insikter om åtgärder som bör genomföras för att gruv- och mineralnäringen ska kunna materialförsörja samhället i en hållbar framtid, och samtidigt sträva mot målet att bli alltmer hållbar, avslutar Olle Olsson från SEI.

För ytterligare information och intervjuer:

Ylva Rylander, pressansvarig, Stockholm Environment Institute (SEI)
ylva.rylander@sei.org  073-150 3384 @SEIforskning

Olle Olsson, forskare och projektledare, Stockholm Environment Institute (SEI)
olle.olsson@sei.org  073-70 4306 @dr_olsson ‏

Emma Härdmark, kommunikationsansvarig, Svemin
emma.hardmark@svemin.se  070-346 60 48 @Svemin_mining

Om projektet

I det gemensamma forskningsprojektet ”Svensk gruv- och mineralnäring i en hållbar framtid” har Stockholm Environment Institute och Svemin, granskat branschens förutsättningar att bidra till en hållbar samhällsutveckling utifrån olika framtidsscenarier. Projektet är en del av #mineralbidraget och har finansierats av Vinnova, Formas och Energimyndigheten genom programmet SIP STRIM.