Omställning till fossilfri industri

Syftet med workshopen är att gemensamt identifiera och diskutera särskilt viktiga nyckelfaktorer som bidrar till välfungerande tillståndsprocesser inom tung industri. Syftet med arbetet är att driva på omställningen till en fossilfri industri i Sverige.

I diskussioner kring omställning till fossilfri tung industri har det under senare år blivit en debatt om brister i de tillståndsprocesser som ska säkerställa att industriinvesteringar genomförs på ett sätt som tar hänsyn till såväl myndigheters regelverk som allmänhetens intressen.

Många tillståndsprocesser fungerar dock väl, och karakteriseras av en god dialog mellan myndigheter, sakägare och verksamhetsutövare. Detta tyder på att det finns ett behov av att lyfta fram positiva erfarenheter och dra lärdomar från goda exempel.

Målet med worskhopen är att identifiera:

  • vad som karakteriserar en välfungerande tillståndsprocess,
  • nyckelfaktorer som gör att en tillståndsprocess fungerar bra,
  • åtgärder som kan vidtas för att få fler välfungerande tillståndsprocesser.

Workshopen genomförs under Chatham House Rule, med ett tjugotal inbjudna representanter från myndigheter, verksamhetsutövande företag och relevanta intressenter.

Agenda

10:00-10.15 Introduktion

  • Olle Olsson, forskare och projektledare, SEI

10:15-10.45 Vad karakteriserar en välfungerand tillståndsprocess? 

  • Robert Watt, kommunikationschef, SEI
  • Marie Jürisso, operativ chef, SEI

10.50-11.30 Gruppövning: Vilka faktorer avgör om en tillståndsprocess fungerar bra eller ej?

11.30-12.30 Lunch

12.30-13.15 Gruppövning: Vad behöver förändras för att få fler välfungerande tillståndsprocesser?

  • Robert Watt, kommunikationschef, SEI
  • Marie Jürisso, operativ chef, SEI

13.15-14.00 Återrapportering och avslutning

Dialog om större investeringar inom befintlig industri

Diskussionen kommer huvudsakligen att inriktas på tillståndsprocesser som berör större investeringar inom befintliga industrier och därtill möjliggörande kringinvesteringar i t.ex. olika sorters infrastruktur.

Rapport under våren 2021

Anonymiserade anteckningar från workshopen analyseras efter mötet med stöd i relevant forskningslitteratur. Deltagare kommer att erbjudas möjlighet att ge synpunkter på sammanställda anteckningar. En rapport från SEI kommer att publiceras under våren 2021.

Dialog för nyckelaktörer

Workshopen arrangeras av SEI endast för speciellt inbjudna nyckelaktörer, och genomförs som del i forskningsprojektet HYBRIT Research Project 1, finansierat av Energimyndigheten .