Rådet har till uppgift att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdag och regering har beslutat. Klimatpolitiska rådet är oberoende och består av några av de främsta forskarna och företrädarna inom sina vetenskapliga ämnen.

– Det är mycket värdefullt att Sveriges regering inrättar Klimatpolitiska rådet. Frågan om målkonflikter kommer att vara viktig att hantera inom klimatpolitiken. Det innebär stora förändringar i samhället och är intressant att undersöka närmare, säger Johan Kuylenstierna, vice ordförande i rådet och vd för Stockholm Environment Institute.

Sista pusselbiten i Sveriges klimatpolitiska ramverk

Klimatpolitiska rådet är den sista pusselbiten i det klimatpolitiska ramverket och består av ledamöter med vetenskaplig expertkunskap. Myndigheten kommer att ledas av en nämnd med en ordförande, en vice ordförande och sex ledamöter.

– Alla regeringars politik ska nu utvärderas inte bara utifrån hur den förhåller sig till ekonomins gränser utan också planetens. Det klimatpolitiska rådets ledamöter utgör tung akademisk expertis inom olika kunskapsfält och deras arbete kommer utgöra ett stort steg framåt för att öka måluppfyllelsen i klimatpolitiken, säger klimatminister Isabella Lövin.

Ett kansli för klimatpolitiska rådet kommer att inrättas vid forskningsrådet Formas. Regeringen har utsett Ola Alterå till chef för klimatpolitiska rådets kansli, och arbetet börjar den 1 januari 2018.

– Det ska bli mycket spännande att medverka i rådet som vice ordförande under ledning av Ingrid Bonde, avslutar Johan Kuylenstierna.

Klimatpolitiska rådets ledamöter:

  • Ingrid Bonde, ordförande, civilekonom
  • Johan Kuylenstierna, vice ordförande, vd för Stockholm Environment Institute och adjungerad professor i naturgeografi vid Stockholms universitet
  • Tomas Kåberger, ledamot, professor i fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola
  • Åsa Löfgren, ledamot, docent och universitetslektor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet
  • Sverker Sörlin, ledamot, professor i miljöhistoria vid KTH
  • Markku Rummukainen, ledamot, professor i klimatologi vid Lunds universitet och huvudsekreterare vid Formas
  • Karin Bäckstrand, ledamot, professor i statskunskap vid Stockholms universitet
  • Katarina Eckerberg, ledamot, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet

Läs pressmeddelande från regeringskansliet »

Läs artikel om det klimatpolitiska ramverket »