Kärnan i fallstudiearbetet i respektive kommun utgörs av en serie fokusgruppsmöten och workshops där tjänstepersoner från olika kommunförvaltningar deltar. En del av projektet kommer särskilt belysa behovet av indikatorer för att mäta och följa upp kommunernas arbete med hållbar konsumtion.

Hållbara konsumtionsmönster

Medverkan från Upplands Väsby och Lunds kommun förväntas ha stor betydelse för förståelsen kring kommunernas möjligheter och svårigheter att etablera mer hållbara konsumtionsmönster och framförallt inspirera andra kommuner i Sverige.

− Vi bedömer att vår medverkan i projektet kommer att ha stor betydelse för såväl Upplands Väsbys fortsatta arbete med att få till stånd mer hållbara konsumtionsmönster liksom för andra kommuner i Sverige, säger kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S), Upplands Väsby kommun.

Fallstudierna som involverar de två svenska kommunerna kommer att pågå under 2018 och 2019. De två utvalda kommunerna kommer att medverka aktivt i projektet och ser fram emot möjligheterna att dela sina erfarenheter med andra aktörer.

− Vi tycker att vi redan kommit relativt långt i detta arbete vad gäller att minska de lokala utsläppen. Dock måste vi lägga in en högre växel när det gäller konsumtionens klimatpåverkan och jag tror vi kan får bra hjälp inom detta projekt, säger enhetschef Jon Andersson, miljöstrategiska enheten, Lunds kommun.

Tillsammans med kommunerna genomför forskarna diskussioner inom fokusgrupper och för en dialog över vad som är möjligt att göra för att bidra till samhällets långsiktiga omställning. Projektet kommer även att genomföra en enkätstudie bland Sveriges alla kommuner och länsstyrelser. Syftet är att förstå hur landets kommuner arbetar med hållbar konsumtion samt vilka styrmedel, åtgärder och indikatorer som används.

Forskarna är också intresserade av att förstå vad landets kommuner ser som de främsta utmaningarna och möjligheterna inom det lokala hållbarhetsarbetet. En extern referensgrupp bestående av utvalda personer från Länsstyrelsen, SCB, Upphandlingsmyndigheten, Klimatkommunerna, Konsumentverket och Naturvårdsverket bidrar också med sin expertis i projektet.

− Att öka vår förståelse för vad som kan driva konsumtion i en mer hållbar riktning kan vara till stor nytta för såväl Väsby som landets alla kommuner. Vi är väldigt glada över att vara en av de utvalda fallstudiekommunerna, Morgan Pettersson, miljöstrateg, Upplands Väsby kommun.

Från hela världen kommer exempel på hur den lokala nivån får en allt mer framträdande roll i omställningsarbetet. Städer och kommuner kliver fram och uttalar att de aktivt vill bidra och göra skillnad. Målsättningen i projektets avslutande fas är att lägga fram förslag på nya styrmedel och åtgärder för att skapa starkare incitament som gör det angeläget för kommunerna att arbeta med hållbar konsumtion.

− Projektet omfattar en sammanställning och kartläggning av det arbete som redan pågår i kommunerna, samt en analys över hur arbetet kan skärpas och ges stöd genom förslag på styrmedel och åtgärder. Det är också viktigt att förstå hur vi kan mäta och uppmuntra samhällsomställningen för att minska miljöpåverkan från vår konsumtion. Vi vet att indikatorer ofta kan fungera som viktiga drivkrafter för förändring, avslutar projektledare Karin André vid Stockholm Environment Institute.

Forskningsprojektet Drivkrafter för hållbar konsumtion, ska lyfta fram goda exempel på hur kommunerna kan vara pådrivande i omställningen till en hållbar konsumtion och samhällsutveckling. Projektet pågår till och med juni 2020 och finansieras av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag, till stöd för arbetet med Sveriges miljömål.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats