Skip navigation
Project

also available in English

PRINCE

Det PRINCE-projektet syftar till är att utveckla en validerad och repeterbar metod för att följa upp miljöpåverkan från den svenska konsumtionen, både inom och utanför Sveriges gränser, med de senaste vetenskapliga rönen inom modellering och statistisk.

Inactive project

2015–2022

Project contact

Elena Dawkins

Busy shopping street in Stockholm

Foto: Connel / Shutterstock.

Sverige har satt upp det ambitiösa målet att lämna över ”ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta” till nästa generation. Detta ska uppnås ”utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”. Detta Generationsmål utgör det övergripande målet för svensk miljöpolitik.

Chalmers teamledare Christel Cederberg berättar i en ny blogg hur hon ser på utmaningarna som det innebär att mäta de ekologiska fotavtrycken av Sveriges livsmedelskonsumtion enligt PRINCE (på Engelska).

Intervju om PRINCE med projektledaren Viveka Palm på KTH:s hemsida.

Att mäta de olika miljökonsekvenserna av ett lands konsumtion, särskilt utanför dess gränser, är en stor utmaning. Det innebär att finna sätt att mäta miljöpåverkan kopplat till produktionen i länder med sparsamt med miljöstatistik så att trendanalyser kan göras.

PRINCE utförs på Naturvårdsverkets forskningsmedel för att skapa ett ramverk för uppföljning av konsumtion, och omfattar de senaste vetenskapliga rönen inom modellering och statistik. Ramverket kommer att omfatta ett brett utbud av miljöpåverkan, till exempel:

  • Utsläppen av växthusgaser och traditionella luftföroreningar (SO2, NOx, NH3, VOC) från förbränning av fossila bränslen, tillverkningsprocesser, animalieproduktion och markanvändning
  • Effekterna från konsumtionen av resurser som vatten och mark
  • Experimentella indikatorer för användning av eller utsläpp av farliga kemiska ämnen.

Forskning inom PRINCE

PRINCE kommer att utveckla ett miljöekonomiskt uppföljningssystem som bygger på en multiregional input-output analys (MRIO). Forskningen kommer att fokusera på fyra huvudområden:

  • Utvärdering av befintliga konsumtionsbaserade redovisningsmodeller och beräkningar, att identifiera de mest lämpliga att integrera med svenska uppgifter om nationalräkenskaper
  • Identifiering och kvantifiering av miljöpåverkan från den svenska konsumtionen
  • Identifiering av de produktgrupper som har störst miljöpåverkan, och var dessa effekter sker
  • Utveckling av en validerad, repeterbar metod för uppföljning, i linje med officiella statistiska kriterier.

PRINCE-konsortiet

PRINCE-konsortiet leds av Statistiska centralbyrån (SCB) och omfattar statistiker, ekonomer, ingenjörer, fysiker, biologer, matematiker, samhällsvetare och kommunikationsexperter, som alla för närvarande arbetar inom tillämpad miljöforskning för ledande europeiska institutioner:

PRINCE-logos-web-small

PRINCE finansieras av Naturvårdsverket.

För ytterligare information, besök www.prince-project.se.

Projekt team

Chris West

Deputy Centre Director (Research)

SEI York

Javier Godar
Javier Godar

Senior Research Fellow

SEI Headquarters

Jonathan Green profile picture
Jonathan Green

Senior Researcher

SEI York

Simon Croft

Research Fellow

SEI York

Design and development by Soapbox.