Projekti eesmärk oli koostada suunised ja Exceli-põhine arvutusmudel ettevõtetele kasvuhoonegaaside (KHG) jalajälje arvutamiseks, mis võimaldaks ettevõtetel teha esmane hinnang oma KHG jalajäljest ning seeläbi tuvastada olulisemad suunad oma kliimamõju vähendamise strateegias.

Suuniste ja arvutusmudeli loomine on vajalik selleks, et pakkuda tuge nii konsultantidele kui ka ettevõtete omanikele KHG jalajälje arvutamiseks, mis tagaks võrreldavuse ja läbipaistvuse.

Loodud arvutusmudel toetub enamkasutatavatele rahvusvahelistele (eelkõige Greenhouse Gas Protocol, https://ghgprotocol.org ) KHG jalajälje arvutamise metoodilistele juhistele ja standarditele.  Samas võtab mudel arvesse eestikeskseid eeldusi ja tingimusi, mis loovad ühtlustatud metoodilise aluse ja andmestiku Eesti organisatsioonidele KHG jalajälje arvutamiseks. KHG arvutusmudelit saavad kasutada kõik organisatsioonid (nii avalikust, era- kui ka mittetulundussektorist), kes soovivad oma KHG jalajälge hinnata organisatsiooni tasandil. Samas tuleb arvestada, et mudel on välja töötatud universaalsena ja sisaldab KHG jalajälje hindamise mõjualade piires enimkasutatavaid tegevuskategooriaid ja nende heiteallikaid. Seega võib organisatsioonidel olla vajadus arvutusmudelit kohandada, sh lisada tegevusi ja heiteallikaid.

Arvutusmudeliga koos loodud juhendmaterjal annab detailsemaid suuniseid ja näpunäiteid KHG jalajälje hindamiseks ja tulemuste esitamiseks ning aruandluseks organisatsioonides. Lisaks annab juhendmaterjal näpunäiteid ja selgitusi, mis aitavad organisatsioonidel püstitada eesmärke ja kavandada meetmeid KHG heite vältimiseks ja vähendamiseks

Projekti rahastas Keskkonnaministeerium .