Käsiraamat on mõeldud tuule- ja päikeseenergia projektide arendajatele ja kohalikele omavalitsustele menetlusprotsesside mõistmiseks ja kergemaks läbiviimiseks.

Käsiraamatu koostatakse selleks, et mõistetaks paremini erinevate taastuvenergia projektide sisu ning toimuks kiirem asjaajamine, parem arusaam õiguslikest nõuetest, struktuurist, erinevatest lubadest, taotlustest, protsessist jms.

Käsiraamat annab samm-sammult juhiseid projekte menetlevatele kohalike omavalitsuste ametnikele käsitledes erinevaid seotud menetlusprotsesse, vajalikke lube ja seadustest tulenevaid piiranguid, võimalikke mõjusid ja vajalikke leevendusmeetmeid koos näidetega senise praktika põhjal. Seejuures on oluline tähelepanu pöörata erisustele omavalitsuste lõikes olenevalt nende asukohast ning suurusest ja senisest aktiivsusest ja kogemusest taastuvenergia projektide menetlemisel.

Menetlusprotsesse käsitletakse esmalt skemaatiliselt üldises vaates, tuues detailselt välja erineva otstarbega hoonete energiaga varustamiseks ning päikese-ja tuuleparkide arendamisel tiheasustuspiirkondades ja hajaasustusega piirkondades kehtivad erisused ja nõuded.

Projekti tellija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium