Saartel arendatakse külastustaristut ja teenuseid, luuakse saarte ühine turismimarsruut, selgitatakse välja sobivad digilahendused ja meetodid turismi mõju hindamiseks loodusele ja kohalikele inimestele (suvitajatele) ning lepitakse kokku tegevuskava turismi edasiseks arendamiseks ja mõju seireks. Turismi mõju väljaselgitamisse kaasatakse ka saarte külastajaid.

Projekti käigus Aegna ja Vasikkasaari jaoks välja töötatud lahenduste põhjal valmib juhendmaterjal, mida saab kasutada teistelgi ökoloogiliselt tundlikel väikesaartel.

Projekti sihtrühm on nii kohalikud kui ka välisturistid, samuti Tallinna ja Helsingi linnad, kes saavad kasu külastajate arvu suurenemisest, nutikatest digilahendustest ja keskkonnakaitselisest tegevusest saartel.

Pikaajaline siht on saarte külastajate arvu ja nende keskkonnateadlikkuse suurenemise kaudu kohalike turismi- ja teenindusettevõtete majanduslik toetamine ning kohaliku looduskeskkonna ja kultuuripärandi säilitamine, et Aegnast ja Vasikkasaarist saaksid targa ja ökoloogiliselt jätkusuutliku loodusturismi sihtkohad Soome lahes.

SEI Tallinna projektipartnerid on:

Helsingi linn  (Soome)

Tallinna kesklinna valitsus  (Eesti)

Forum Virium Helsinki  (Soome)