Selleks arendatakse Euroopa riikide üleselt kasutatav standardiseeritud planeerimismudel, mille kaudu saab hinnata erinevate ruumilise planeerimise lahenduste mõju kasvuhoonegaaside heitele. Pikemas perspektiivis arendatakse mudelist vabalt kasutatav veebipõhine tööriist.

Hetkel lähtutakse Euroopas ruumilise planeerimise ja arengu keskkonnamõjude hindamisel keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) raamistikust, mis aga ei hõlma üldkasutatavat kasvuhoonegaaside heitekoguste prognoosimise meetodit. Seetõttu on keerukas hinnata erinevate alternatiivsete arengustsenaariumide mõju konkreetses piirkonnas või võrrelda planeerimise kliimamõju erineva ruumilise skaala, nt riigi ja maakonna tasemel või  arengutüüpide vahel.

QGasSPKasvuhoonegaaside mõju hindamise meetod ruumilisel planeerimisel ja ruumiloome poliitika kujundamisel projekti eesmärk on lahendada nimetatud vajakajäämised, rakendades mudelit, mis sisaldab ruumilise planeerimise kõige olulisemaid heiteallikaid:

  • Hoonete energiakasutus: küte ja elekter
  • Transport ja infrastruktuur
  • Maakasutusmuutused

Projekti käigus arendatakse välja kasvuhoonegaaside hindamise ruumilise planeerimise mudel, mida esialgu testitakse erinevates tingimustes neljal erineval pilootalal koostöös kohalike  ametiasutustega Soomes, Suurbritannias ja Iirimaal. Täpsemalt on koostööpartnerid Iirimaa Ida- ja Keskmaa piirkondlik omavalitsus (Eastern and Midlands Regional Authority); Šoti valitsuse planeerimise ja arhitektuuri osakond (The Scottish Government – Planning & Architecture Division); Põhja-Iirimaa infrastruktuuri osakond (Department of Infrastructure, Northern Ireland) ja Soome Kymenlaakso piirkondlik nõukogu (Regional Council of Kymenlaakso).

Oodatav projekti väljund on üle-euroopaliselt rakendatav mudel, mida saab kasutada ruumiloome poliitiliste otsuste tegemisel ja KSH protsessi täiustamisel ning mis toetab poliitikakujundajate tegevusi tõhusate pikaajaliste kliimameetmete väljatöötamisel.

QGasSP projekti rahastab Euroopa ruumilise planeerimise vaatlusvõrgustik (ESPON).

Projektipartnerid:

Tallinna Tehnikaülikool, Arhitektuuri ja urbanistika akadeemia (Estonia)

Codema (Republic of Ireland)

Oivan (Finland)

Person headshot blank placeholder image
  • Programme Director, Senior Expert (Sustainable Development Programme)