Töö raames hindasime Tallinna jäätmekorralduse tänast olukorda, analüüsisime biojäätmete ja tekstiilijäätmete kogumissüsteemide arendamist ning tegime ettepanekuid Tallinna linna mereprügi vältimise ja vähendamise tegevuskava jaoks. Samuti viisime läbi uuringu segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmete ning elektroonikaromu koostise ja koguste kohta.

Jäätmekava on Tallinna arengukava osa, millega planeeritakse jäätmehoolduse arendamist ja jäätmete ringlussevõtu edendamist Tallinna linna territooriumil aastatel 2022–2026. Jäätmekava panustab muuhulgas teiste Tallinna linna keskkonna ja kestliku arenguga seotud strateegiliste eesmärkide rakendamisse, sh Kliimaneutraalse Tallinna tegevuskava meetmete elluviimisse.