Äsja valminud sortimisuuringu eesmärk oli erinevates Eesti piirkondades tekkivate segaolmejäätmete, liigiti kogutud paberi- ja segapakendijäätmete ning elektroonikaromu koostise ja koguste analüüsimine. Uuringu läbiviimine andis laialdased ja tõenduspõhised andmed Eestis liigiti kogutud jäätmete koostisest, mis on vajalik kujundamaks edasised arengusuunad ja tõhustamaks käimasoleva perioodi meetmeid ning töötamaks välja uue perioodi meetmeid.

Segaolmejäätmete koostisest sõltub, kui suur on selle taaskasutus(ringlussevõtu)potentsiaal. Koguste põhjal võib hinnata, millistes vahekordades on rakendunud jäätmehierarhia printsiibi põhiastmed – jäätmetekke vältimine, jäätmete taaskasutamine, jäätmete ladestamine.

Uuringu tulemuste põhjal saab teha järeldusi ka liigiti kogutud jäätmete kogumissüsteemi toimivusest ja kontrollida mõningaid õigusaktides sätestatud nõuete saavutustasemeid. Saadud andmed on heaks aluseks jäätmekäitluse edasisel kavandamisel.

Uuring panustas ka Tallinna uue jäätmekava (2022-2026) loomisse.