WATERDRIVE – Veemajanduse korraldus Läänemereäärsetes maapiirkondades, on Euroopa Liidu toetusel ellu kutsutud projekt, mis toetab riikidevahelist koostööd Poola, Leedu, Läti, Eesti, Soome, Rootsi, Taani ja Saksamaa vahel. Projekti sihtrühma kuuluvad kohalikud omavalitsused, põllumajandusnõustajad, talunikud, põllumajandustootjad ja teised veemajandajad ning maahaldajad.

Projektis toetatakse  parimate tavade rakendamist valgala ametnike töös, uutes tehnoloogiates ja otsuste tegemisel, veemajanduse ruumilisel planeerimisel, üleujutuste ja põua ohjamisel ning poliitika ja hüvitissüsteemide kohandamisel.

Projekt ei keskendu konkreetsele meetmele või tegevusele, vaid pakub sihtrühmadele vahendeid ja teadmisi veevarude ja ökosüsteemide pikaajaliseks haldamiseks.

Riiklike kavade täitmise hindamine, Euroopa Kontrollikoja ja HELCOMi hinnangud toovad välja, et riiklikult ja rahvusvaheliselt (sh vee raamdirektiivis) seatud veekvaliteedi eesmärkideni jõudmine on olnud lünklik. See näitab, et kohalike omavalitsuste ja teiste asjaosaliste võimalused ja suutlikkus on olnud ebapiisavad veekvaliteedi eesmärkide saavutamiseks ja samal ajal konkurentsivõimelise maaettevõtluse arendamiseks. WATERDRIVE püüab seda olukorda parandada ja kokku viia maapiirkondade keskkonnaalased eesmärgid sotsiaal- ja majandusarengu eesmärkidega.

SEI Tallinna projektipartnerid WATERDRIVE 4. tööpaketis on:

Person headshot blank placeholder image
  • Programme Director, Senior Expert (Sustainable Development Programme)