Skip navigation
Project

see in English

GES-REG – Läänemere hea keskkonnaseisund läbi regionaalse koostöö ja võimekuse suurendamise

 Läänemere hea keskkonnaseisund läbi regionaalse koostöö ja võimekuse suurendamise

GES-REG projekti peaeesmärk oli toetada merestrateegia raamdirektiivi järjepidevat ja kooskõlastatud rakendamist Läänemere kesk- ja kirdepiirkonnas: Soome lahes, ava-Läänemere põhjaosas ja Liivi lahes. Peaeesmärgi saavutamiseks seati erinevad väiksemad sihid.

Partnerid :

Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut, juhtpartner
Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut
Eesti Keskkonnaministeerium
Säästva Eesti Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus
Läti Veeökoloogia Instituut
Soome Keskkonnainstituut
Soome Uluki- ja Kalanduse Uurimise Instituut

Assotsieerunud partnerid:

MTT Agrifood Research Finland
Stockholm University, Stockholm Resilience Centre, BalticSTERN 

SEI Tallinn juhtis sotsiaal-majandusliku analüüsi tööpaketti. Viies tööpakett keskendus hea keskkonnaseisundi saavutamiseks kooskõlastatud, ökonoomse ja efektiivse poliitikameetmete programmi välja töötamisele.

Viienda tööpaketi raames viidi läbi riikide Läänemere kasutusviiside sotsiaal-majanduslikud analüüsid, arendati ja analüüsiti mere kasutamise baasstsenaariume (business-as-usual) ning hinnati merekeskkonna halvenemise kulu (cost of degradation). Määratleti sotsiaalselt ja majanduslikult parimad poliitikameetmed hea keskkonnaseisundi saavutamiseks. Selleks hinnati eelnevalt poliitikameetmete sotsiaal-majanduslikku mõju ning analüüsiti meetmete rakendamise tulu ja kulu või kuluefektiivsust. Korraldati töötube, seminare ja õppereise, et ühtlustada Läänemere riikide sotsiaal-majanduslike analüüside meetodeid. Uuringute ja rahvusvahelise koostöö eesmärk oli tõsta Eesti ekspertide sotsiaal-majanduslike analüüside tegemise kompetentsi merestrateegia rakendamiseks.

Tööpaketi tulemusena valmis aruanne, kus tuuakse välja soovitused uuritud merealade baasolukorra hindamiseks ning tehakse ettepanekud survetegurite leevendamiseks vajalike poliitikameetmete programmide rahvusvaheliseks harmoniseerimiseks Läänemere piirkonnas. Tuuakse välja võimalikud edasised uurimissuunad. Anti välja brošüür merestrateegia raamdirektiivi rakendamise esialgsete sotsiaal-majanduslike analüüside tulemustega.

   

Design and development by Soapbox.