Skip navigation
People gathered in a seating area in a city square edged by buildings in Tallinn, taken with a bird's eye view with an orange tile roof sloping away from the viewer's eye.
SEI working paper

Rohejälje ruumisekkumiste ruumitaju, -kasutuse ja -mõju uuring

Start reading
SEI working paper

Rohejälje ruumisekkumiste ruumitaju, -kasutuse ja -mõju uuring

Rohejälje ruumisekkumiste mõju-uuringu eesmärk oli teha selgeks, kuidas mõjutasid Tallinna Rohejälje projektis korraldatud linnaruumi ümberkorraldused inimeste ruumikasutust, taju linnaruumist ning milline mõju oli sekkumistel linnaelanikele, turistidele ja kohalikele ettevõtetele.

Published on 3 May 2024

Download  Lae raport alla / PDF / 8 MB
Citation

Tamm, K., Jaama, K. M., Huang, S., & Tool, B. (2024). Rohejälje ruumisekkumiste ruumitaju, -kasutuse ja -mõju uuring. SEI Working Paper. Stockholm Environment Institute. https://doi.org/10.51414/sei2024.023

Aastal 2023, mil Tallinn oli Euroopa roheline pealinn, toimus projekt Rohejälg. Projekti tegevused lähtusid kahest arengudokumendist: “Tallinn 2035” ja “Kliimaneutraalne Tallinn”. Neist dokumentidest lähtuvalt oli Rohejälje projekti eesmärk linlaste elukeskkonna parandamine, elurikkuse suurendamine, kliimamuutustest tingitud ohtudele leevenduse pakkumine ning jätkusuutlikumate praktikate juurutamine. Sealjuures nägi projekt ette, et tegevustesse on kaasatud nii linnaosavalitsused, ettevõtjad, haridusasutused kui kodanikud.

Projekti tellija oli Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome osakond. Uurimistöö toimus perioodil juulist detsembrini 2023. Töö eesmärk oli uurida projekti käigus korraldatud kahe ruumisekkumise – Raekoja platsi ajutise pargi ning Linnahalli ja kruiisiterminali vahelise ala – mõju ruumikasutajatele, nende käitumismustritele ja tajule. Uurimistöös vaatlesime, kas ja kuidas mõjutavad ajutised ruumilised sekkumised ehk taktikaline urbanism inimeste ruumikogemust, ettevõtete tegevust ja millised on selliste sekkumiste mõjud erinevatele ruumikasutajatele. Selleks, et koguda ruumikasutajate tagasisidet, kogemusi ning hinnanguid uuele olukorrale, korraldasime nendega lühi- ja süvaintervjuusid. Ruumi kasutusmustreid ja nende muutumist jälgisime osalusvaatluste abil. Lisaks tegime meediaanalüüsi.

Uuringu tulemusi saab kasutada:

  • sisendina kahe projektipiirkonna ruumilise ümberkorraldamise otsuste tegemiseks tulevikus;
  • sarnaste ruumieksperimentide korraldamiseks tulevikus nii Tallinnas kui ka teistes Eesti linnades.

Käesolev raport koosneb lähenemisviisi ülevaatest, valitud metoodika kirjeldusest, Raekoja platsi ja Linnahalli ruumisekkumiste mõju-uuringu tulemustest ning kokkuvõttest.

SEI autorid

Kaidi Tamm

Head of Unit, Senior Expert (Sustainable Cities and Resilient Communities Unit)

SEI Tallinn

Kelli Marie Jaama

Junior Expert (Green and Circular Economic Transformations Unit)

SEI Tallinn

Shimin Huang

Junior Expert (Sustainable Cities and Resilient Communities Unit)

SEI Tallinn

Brigita Tool

Junior Expert (Sustainable Cities and Resilient Communities Unit)

SEI Tallinn

Download

Lae raport alla / PDF / 8 MB

Design and development by Soapbox.