Skip navigation

Valdkonnad

Keskkonnakorraldus

SEI Tallinna keskkonnakorralduse programm viib läbi uuringuid ja analüüse rohelise ettevõtluse ja seda toetava poliitikakujundamise edendamiseks. Keskendume oma töös erinevate keskkonnakorralduslike meetodite rakendamisele sh säästva tarbimise ja tootmise, ringmajanduse ja jätkusuutliku jäätmekäitluse ning riskide hindamise valdkonnale.

Programmi eesmärk on parandada ressursitõhusust ja vähenda keskkonnamõju läbi tiheda koostöö erinevate partneritega. Arendame ühist arusaama sidusrühmade vajadustest ning aitame välja töötada vahendeid ja protsesse, mis võimaldavad arendada nii teadmiste edasiandmist kui meie partnerite kompetentsi.

Kliima ja energia

SEI Tallinna kliima ja energia programmi eesmärgiks on ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni rakendamise toetamine Eestis. Kasvuhoonegaaside vähendamise ja kliimamuutusega kohanemise stsenaariumite analüüs (LEAPi mudel), mõjude hindamine ning integreerimine valdkondade poliitikasse. Taastuvenergia laialdasema kasutuselevõtu võimaluste ja energiasektori keskkonnamajandushoobade analüüsimine.

Säästev areng

SEI Tallinna säästva arengu programmi tööks on säästva arengu ja keskkonnakaitse põhimõtete lõimimine strateegiliste dokumentide (strateegiad, arengukavad jm) koostamisse ja elluviimisesse, selleks vajalike analüüside ja mõjuhindamiste tegemine; riigi, kohaliku omavalitsuse ja mittetulundussektori teadlikkuse suurendamiseks koolituste korraldamine.