Skip navigation

Valdkonnad

Keskkonnakorraldus

Rohelise mõtteviisi propageerimine ettevõtluses, keskkonnakorralduslike meetodite juurutamiseks ja rakendamiseks suurtes riigi- ja eraettevõtetes, aga ka väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes ning omavalitsustes. Valitsusasutuste toetamine keskkonnakorralduse edendamisel ning säästva tootmise ja tarbimise poliitikate kujundamisel.

Keskkonnaökonoomika

Keskkonna- ja ökoloogilise ökonoomika analüüside ja uuringute tegemine. Sotsiaal-majanduslike mõjude hindamine. Jätkusuutliku arengu rahaliste indikaatorite uuringud ja rakendused.

Kliima ja energia

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni rakendamise toetamine Eestis. Kasvuhoonegaaside vähendamise ja kliimamuutusega kohanemise stsenaariumite analüüs (LEAPi mudel), mõjude hindamine ning integreerimine valdkondade poliitikasse. Taastuvenergia laialdasema kasutuselevõtu võimaluste ja energiasektori keskkonnamajandushoobade analüüsimine.

Säästev areng

Säästva arengu ja keskkonnakaitse põhimõtete lõimimine strateegiliste dokumentide (strateegiad, arengukavad jm) koostamisse ja elluviimisesse, selleks vajalike analüüside ja mõjuhindamiste tegemine; riigi, kohaliku omavalitsuse ja mittetulundussektori teadlikkuse suurendamiseks koolituste korraldamine.