Skip navigation
Feature

also available in English

Hållbara städer: fyra sätt som fastighetsbranschen kan hjälpa till

I mars 2019 bjöd SEI och fastighetsbolaget Fabege in experter inom fastighetsbranschen och andra samhällsaktörer, för att diskutera hur branschen kan bidra till morgondagens hållbara städer.

Anneli Sundin / Published on 15 May 2019

Foto: Fabege

Förändrat klimat och geopolitiskt läge tillsammans med många andra utmaningar och utvecklingar gör det allt svårare att säga hur framtiden kan se ut – både i Sverige och globalt. Men hållbar utveckling kräver långsiktig planering inom alla samhällsområden, och viktiga beslut måste fattas nu.

Stadsutveckling är inget undantag. Städer har ett stort och växande miljöavtryck. Samtidigt bjuder städer på unika möjligheter till innovativ utveckling, eftersom de samlar arbetsplatser, bostäder och fritid inom ett begränsat geografiskt område, och de kan utveckla och förverkliga ett flertal värden: miljömässiga, ekonomiska, sociala och kulturella.Urbaniseringen sker snabbt. Det förutses att 2030 kommer mer än 60% av världens befolkning att leva i städer. Hur ska vi se till att stadsbor har det de behöver när det kommer till bostad, tjänster, säkerhet – och samtidigt på det mest hållbara sättet i linje med Agenda 2030?

“Det kände faktiskt som om diskussionerna i vår grupp startade i moll, men de slutade i dur. Denna workshop har verkligen gett mig nya perspektiv på hur vi jobbar. ”
– Mia Häggström, Hållbarhetschef, Fabege.

Lyssna på Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege, om hur ‘slit- och släng’-samhället inte fungerar längre.

En roll för fastighetsbranschen

Fastighetsbranschen kan spela en viktig roll för att skapa hållbara samhällen och adressera målen under Agenda 2030. Omställningen har redan börjat. Den tid då fastighetsföretag endast byggde fastigheter är långt borta, och idag förväntas de erbjuda lösningar för hela stadsrummet som bidrar till såväl social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Men branschens potentiella bidrag kan vara mycket större, vilket lyftes fram på workshopen organiserad av SEI och Fabege tidigare i mars.
År 2018 lanserade SEI och Fabege ett gemensamt projekt för att undersöka hur bolaget och fastighetsbranschen som helhet bättre kan bidra till en hållbar utveckling av Stockholms stad och region fram till 2050.

Till workshopen som organiserades på Friends Arena i Stockholm, hade SEI och Fabege bjudit in ett flertal olika experter och samhällsaktörer för att utforska hur företag, forskare, lokala politiker och civilsamhället kan arbeta tillsammans för en hållbar stads- och regionutveckling. Workshopen använde explorativ scenariometodik och gruppdiskussioner för att gemensamt undersöka möjliga framtider och möjliga konsekvenser av stadsutveckling.

“Det spännande med övningarna på denna workshop var att vi, genom att samla en sådan bredd av intressenter, verkligen tillämpade ett nytt tänkande och övade på att arbeta integrerat, lärande och delaktigt.”

– Kristian Skånberg, SEI Associate.

Fyra prioriteringar för branschen

Risken för sociala påfrestningar lyftes fram som en stor utmaning som fastighetsbranschen behöver ta itu med under samtliga framtidsscenarier. Inkomstskillnader, bostadssegregering och spänningar mellan stads- och landsbygdsområden upplevdes alla som potentiella konfliktkällor som delvis kan lösas genom att utforma samhällen som är inkluderande, med gemensamma mötesplatser.

Att lösa konkurrerande krav på specifika fastigheter eller platser – mellan invånare och olika användningsområden och tjänster – lyftes fram som viktigt. Effektivare, multifunktionell användning av mark och utrymmen kan bidra både till att förbättra möjligheterna för invånarna och samtidigt bidra till målsättningarna fastställda under de globala målen: till exempel parker och takterrasser kan föra med sig renare luft, öka den biologiska mångfalden, matproduktion och chanserna till rekreation. På samma sätt borde kontorsområden kunna göras tillgängliga för boende under kvällar och helger.

Diskussionerna utmynnade i fyra prioritetsområden för fastighetsbranschen som kan komma att bidra till långsiktig samhällsnytta i samklang med Agenda 2030:

  1. Utveckla inkluderande och säkra samhällen: blanda hushåll med olika inkomstnivåer, olika kulturella bakgrunder och olika åldersgrupper till förmån för alla. Sådana samhällen har potentialen att möjliggöra ökat lärande och bättre integration.
  2. Effektiv användning av stadens ytor och utrymmen – kan appliceras på energi- eller transportsektorn, bostäder, kontor, gemensamma utrymmen, odling (t ex tak och väggar). Gröna ytor är en viktig aspekt av detta. Det finns behov av att tänka nytt för att förstå de många värdena som kan nås för de människor som använder stadsrummet genom att utveckla mer gröna områden.
  3. Tillämpa och uppmuntra resurseffektivitet – kan appliceras på energi och materialanvändning, inklusive återvinning och återanvändning. Detta har potentialen att bidra till minskade utsläpp och effektivare utnyttjande av resurser. Varor kan delas eller flyttas mellan ägare i en mycket större skala än vad som sker idag, till exempel bil- och verktygspooler. Fastighetsbolag kan stödja detta genom att planera för att göra ytor tillgängliga för detta.
  4. Stödja ett välfungerande förhållande mellan stad och land. Vi behöver förstå att staden är beroende av den omgivande landsbygden för friluftsaktiviteter, ekosystemtjänster och för att säkerställa nationell matförsörjning. Därför bör stad och land ha starka kopplingar med varandra.

Tillsammans med dessa prioriteringar identifierade deltagarna också praktiska lösningar och forskningsområden gällande multifunktionella mötesplatser som viktiga. Annat som lyftes fram var potentialen i att integrera artificiell intelligens med nät- och energilagringskapacitet för att effektivisera användningen av utbud och efterfrågan.

”Workshopen illustrerade verkligen den viktiga roll som fastighetsbranschen har möjlighet att spela för att åstadkomma hållbar stadsutveckling, men också den grundläggande betydelsen av att samarbeta med aktörer i hela samhället för att förstå alla aktörers behov och de utmaningar och möjligheter som planeringen av stadsrummet innebär”, sa Katarina Axelsson, projektledare för initiativet på SEI.

SEI och Fabege kommer under de kommande månaderna att utveckla ett strategiskt forskningsförslag för fastighetsbranschen och dess samarbetsparters i arbetet mot mer hållbara städer.

Lyssna på Åsa Lind, finanschef på Fabege, om hur vi kan få till förändringar vid samarbete.

Topics and subtopics
Air : Cities / Health : Cities / Land : Cities / Water : Cities
Related centres
SEI Headquarters
Regions
Sweden, Baltic

Design and development by Soapbox.